Sol·licitud d'ús temporal dels mòduls d’oficina ubicats al coworking de l’espai Can Saleta

Atorgament de l’ús temporal dels mòduls d’oficina ubicats al coworking de l’espai Can Saleta (Projecte Calella-Maresme Sport City Lab)

Les persones interessades hauran de presentar la instància específica que trobareu adjunta a aquest tràmit acompanyada d’un sobre tancat amb tota la documentació que es detalla a continuació

Quin cost té:

La tramitació és gratuïta. Consulteu la taxa a satisfer establerta per les ordenances fiscals i reguladores en concepte d'ús privatiu del domini públic en relació als espais habilitats al coworking del Calella/Maresme Sport City Lab a les bases reg

Qui pot sol·licitar-ho:

Hi podran accedir aquelles persones emprenedores o empreses amb les següents característiques:

- Persones emprenedores que tinguin un projecte de negoci relacionat amb el sector esportiu i es comprometin a legalitzar-lo i donar-lo d’alta en un termini màxim d’1 any des de l’ingrés a l’espai de coworking.
- Empreses de nova implantació entenent empreses en funcionament que inicien una activitat (inferior a un any d’activitat), ja siguin individuals (persona física) o en forma societària (persona jurídica), amb una plantilla de fins a 5 treballadors.
- Empreses en procés de consolidació, entenent aquelles amb més d'un any d'activitat i que es plantegen objectius i/o canvis per millorar la seva activitat empresarial, ja siguin individuals (persona física) o en forma societària (persona jurídica), amb una plantilla de fins a 5 treballadors.

Convocatòria oberta permanentment

Cal aportar:

 • Memòria descriptiva del projecte empresarial:

  - Nom del projecte o de l’empresa
  - Objecte de l’activitat
  - Singularitat i característiques principals de l’empresa i el projecte
  - Necessitats i recursos logístics i humans per la realització de l’activitat empresarial.

 • DNI de la persona signant de la sol·licitud i de totes aquelles persones que formen part del projecte:

  - En cas de participants que legalment no s'hagin constituït com a persona jurídica en el moment del concurs, declaració jurada comprometent-se a formalitzar-la en el cas que resulti adjudicatari.
  - En el cas de persones jurídiques ja constituïdes: certificat d'Hisenda i Seguretat Social conforme s'està a corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social o bé compromís d’aportar-ho en el cas que resultés adjudicatari del concurs.

 • Currículum de l'experiència professional i/o informes d’altres llocs on hagin treballat fins ara de cadascuna de les persones físiques que composen l'empresa i/o iniciativa empresarial.
 • Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o declaració jurada comprometent-se a formalitzar-la en el cas que resulti adjudicatari.
 • Fotocòpia compulsada del comprovant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil per l’exercici de l’activitat.
 • Document o documents que acreditin la personalitat física o jurídica i la seva representació, en el seu cas, de la persona signatària de la proposició, consistents en:

  1. Quan es tracti de persones emprenedores, DNI o NIE del concursant.
  2. Quan es tracti de persones empresàries a títol individual (persones físiques), DNI o NIE del concursant, alta en el RETA (model 036/037) o alta en una de les Mutualitats de Previsió social establertes pel corresponent Col·legi Professional corresponent i constituïdes amb anterioritat al 10 de novembre de 1995, així com en el cens d’activitats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  3. Quan la persona empresària sigui persona jurídica, fotocòpia compulsada de qui ostenti la representació pública administrativa, o escriptura de constitució de la societat mercantil, degudament inscrita al registre mercantil.
  4. En el cas de persones jurídiques ja constituïdes document acreditatiu de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), en l’epígraf corresponent a l’activitat que dugui a terme, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat impost.

 • Full de domiciliació del compte bancari que trobareu adjunt a aquest tràmit, o declaració jurada comprometent-se a formalitzar-la en el cas que resulti adjudicatari.
 • Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments de la tresoreria general

 • Sol·licitud de mòduls d'oficina ubicats al coworking de l'Espai Can Saleta

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Darrera actualització: 17.05.2024 | 13:22