Protecció de dades

Responsable del tractament

 • Responsable dels tractaments: Ajuntament de Calella
 • Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 9
 • Població: 08370 Calella, Barcelona
 • Telèfon: 937 663 030
 • Fax: 937 660 576
 • Web: www.calella.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el vostre consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd.ajcalella@diba.cat
 • Adreça de contacte:
  Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
  Diputació de Barcelona
  Recinte Mundet. Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta
  Passeig de la Vall d’Hebron, 171
  08035 Barcelona
 • Telèfon: 934 726 500

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD recull les funcions del delegat de protecció de dades, que són les següents:

 • Informar i assessorar sobre les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
 

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret a ser informada: informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix emplenar un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament i caldrà acreditar la identitat de la persona interessada.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obligui a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades siguin necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada sigui objecte d’actuacions inspectores.

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres, cal tenir en compte que:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes, es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser materialment impossible satisfer el dret d’accés. Per exemple, en cas de càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

 

Tractaments d’imatges mitjançant càmeres de videovigilància amb fins de control del trànsit

 

Responsable del tractament:

Ajuntament de Calella
Pl. de l’Ajuntament, 9. 08370 Calella
calella@calella.cat

Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació, reproducció i tractament d’imatges mitjançant càmeres de videovigilància és el control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit a la via pública del municipi.

Base jurídica del tractament:

El tractament és necessari per a l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament (art. 6.1.e) RGPD i art. 15 LO 7/2021).

Termini de conservació de les dades:

Les dades seran suprimides en el termini màxim de tres mesos des de la seva captació, excepte que estiguin relacionades amb infraccions penals o administratives greus o molt greus en matèria de seguretat pública, subjectes a una investigació policial en curs o a un procediment judicial o administratiu obert.

Destinataris:

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.

Drets de les persones interessades:

A l’hora d’exercir els drets d’accés i de rectificació, de supressió i de limitació del tractament sobre fotografies o imatges captades per les càmeres de videovigilància de control del trànsit cal tenir en compte les indicacions següents:

Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància per mitjà de la Seu electrònica (https://www.calella.cat/ajuntament-seu-electronica/) o presencialment o per correu a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania Pl. de l’Ajuntament, 9. 08370 Calella, acreditant la identitat de la persona interessada.

 • Cal afegir com a documentació complementària la identificació del vehicle (marca, model, color i número de matrícula) i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, total o parcialment, les sol·licituds d’exercicis de drets sempre que resulti necessari i proporcional per a la consecució dels fins següents:

 • Impedir que s’obstaculitzin indagacions, investigacions o procediments judicials.
 • Evitar que es causi un perjudici a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals o a l’execució de sancions penals.
 • Protegir la seguretat pública.
 • Protegir la Seguretat Nacional.
 • Protegir els dret i llibertats d’altres persones.

Contactar amb el delegat de protecció de dades:

Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades personals o si considereu que el tractament és contrari a la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb el delegat de protecció de dades mitjançant la bústia de correu electrònic dpd.ajcalella@diba.cat o per mitjans no electrònics a l’adreça: Diputació de Barcelona – DPD Ens Locals. DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Ed. Migjorn, Bloc B, 2a Pl., Pg. Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona.

Reclamar davant l’APDCAT:

Si no ha estat satisfet l’exercici del vostre dret podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ o per mitjans no electrònics a l’adreça: Carrer Rosselló, 214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

 

Darrera actualització: 02.12.2022 | 10:44
Darrera actualització: 02.12.2022 | 10:44