Sol·licitud de subvenció per al foment de l’ocupació local

Sol·licitud de subvenció per al foment de l’ocupació local corresponent a la Línia 3 del Programa de subvencions per al desenvolupament empresarial de Calella.

Quin cost té:

No té cap cost.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim de resolució i notificació és de dos (2) mesos a comptar des de la data-límit de finalització del termini de presentació de sol·licituds en el registre general de l’Ajuntament de Calella

Qui pot sol·licitar-ho:

Empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Calella.

Als efectes d’aquestes subvencions, s’especifica la categoria de PIME (petites i mitjanes empreses), segons l’Annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, en els termes següents:

- Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.
- Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
- Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç anual que no supera els 2 milions d’euros.

Queden excloses de ser persones beneficiàries de les subvencions establertes en aquestes Bases reguladores les persones que iniciïn o desenvolupin activitats que Àrea d’Economia Local per Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Consum de l’Ajuntament de Calella consideri en el seu informe, activitats de caràcter piramidal.

En cas que una mateixa persona empresària titular d’activitats empresarials ubicades en més d’un establiment, només podrà sol·licitar ajut per a un d’ells.

Així mateix, queden exclosos d’aquestes subvencions els ens, organismes i entitats del sector públic indicades en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Tampoc podran obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions les persones físiques o jurídiques en les quals es presentin alguna de les circumstàncies d’incompatibilitat previstes a les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Calella.

Es pot demanar fins al 30 de setembre de 2023

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Instància de sol·licitud de subvenció (imprès normalitzat) que inclou declaracions responsables i autoritzacions relatives al compliment de la normativa aplicable (veure document adjunt).
  2. Certificat censal d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  3. Formulari de gestió d’oferta de treball del Servei Local d’Ocupació (SLO, en endavant) de l’Ajuntament de Calella degudament emplenat i signat per l’empresa, amb la descripció de les necessitats i del perfil competencial del/s lloc/s de treball a ocupar.
  4. Full de compromís d’empresa usuària del SLO de l’Ajuntament de Calella, signat per l’empresa.
  5. Acreditació de situació d’atur amb document d’inscripció en el SOC (document DARDO).
  6. Contracte de treball laboral de durada indefinida o per un període no inferior a 180 dies (6 mesos), registrat.
  7. Alta en Seguretat Social de la persona treballadora.
  8. Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat del compte bancari (veure document adjunt).

 • Sol·licitud de subvenció per al foment de l'ocupació local

 • Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments de la Tresoreria Municipal

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

 • Telefònicament

  Tel: 937 697 240 (només per a consultes sobre el tràmit) (de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.00 h) ()

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Economia Local

c. Sant Jaume, 225-229 (Espai Municipal Can Saleta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 697 240
Fax: 937 697 275
Adreça electrònica: aj035.promocioeconomica@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.30 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.05.2023 | 09:47