Sol·licitud de subvenció per a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, ampliació, manteniment i/o conservació de locals comercials o establiments de serveis buits o amb activitat

Sol·licitud de subvenció per actuacions de millora, rehabilitació, adequació, ampliació, manteniment i/o conservació de locals comercials o establiments de serveis buits o amb activitat, corresponent a la Línia 1 del Programa de subvencions per al desenvolupament empresarial de Calella, adreçada a empreses (persones físiques o jurídiques)

Quin cost té:

No té cap cost.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim de resolució i notificació és de dos (2) mesos a comptar des de la data-límit de finalització del termini de presentació de sol·licituds en el registre general de l’Ajuntament de Calella

Qui pot sol·licitar-ho:

Empreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Calella, que en el cas de locals comercials o establiments de serveis amb activitat, siguin titulars de la llicència d’activitat vigent del local o establiment objecte de l’ajut (buit o activitat), i que promoguin una actuació o un conjunt d’actuacions descrites en el punt 1 de les Bases reguladores del programa de subvencions per al desenvolupament empresarial de Calella.

No podran obtenir la condició de persones beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que, sent propietàries del local comercial o establiment de serveis, no hi desenvolupin una activitat econòmica o no hagin sol·licitat la llicència d’activitat econòmica pel local comercial o establiments de serveis.

Als efectes d’aquestes subvencions, s’especifica la categoria de PIME (petites i mitjanes empreses), segons l’Annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, en els termes següents:

- Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.
- Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
- Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç anual que no supera els 2 milions d’euros.

Queden excloses de ser persones beneficiàries de les subvencions establertes en aquestes Bases reguladores les persones que iniciïn o desenvolupin activitats que l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Consum de l’Ajuntament de Calella consideri en el seu informe, activitats de caràcter piramidal.

En cas que una mateixa persona empresària titular d’activitats empresarials ubicades en més d’un establiment, només podrà sol·licitar ajut per a un d’ells.

Així mateix, queden exclosos d’aquestes subvencions els ens, organismes i entitats del sector públic indicades en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Tampoc podran obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions les persones físiques o jurídiques en les quals es presentin alguna de les circumstàncies d’incompatibilitat previstes a les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Calella.

Es pot demanar fins al 31 d'Agost de 2024

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Instància de sol·licitud de subvenció (imprès normalitzat) que inclou declaracions responsables i autoritzacions relatives al compliment de la normativa aplicable (veure document adjunt).
  2. Certificat censal d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  3. Còpia de les factures i justificants de despeses ja realitzades objecte de la subvenció.
  4. Contracte d’arrendament o de les escriptures de propietat relatives al local comercial o establiments de serveis.
  5. Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat del compte bancari (veure document adjunt).

 • Sol·licitud de millora de locals comercials

 • Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments

Canals de tramitació:

 • Telefònicament

  Tel: 93 769 72 40 (només per a consultes sobre el tràmit) (de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.00 h )

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Darrera actualització: 01.03.2024 | 09:57