Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat.

És un tràmit obligatori per a totes les persones que tenen un gos potencialment perillós, creat amb l’objectiu de garantir la seguretat de la ciutat

La persona que condueixi o controli animals potencialment perillosos en espais públics ha de dur la llicència administrativa i el DNI. La possessió o conducció d'animals potencialment perillosos sense la llicència administrativa corresponent és una infracció molt greu. 

Els gossos potencialment perillosos, en espais públics han d'anar amb morrió, han de ser conduïts o controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que es pugui conduir més d'un animal per persona. 

La pèrdua o robatori de l'animal ha de ser comunicat per la persona propietària al registre municipal d'animals perillosos, en el termini màxim de 48 hores des de que es tingui coneixement dels fets.

Quin cost té:

No té cap cost.

Quan es dóna resposta:

En el termini màxim de 3 mesos.
Aquesta llicència, personal i intransferible, té un període de validesa de 5 anys sempre i quan es presenti de manera anual el rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. Sense la presentació del justificant de pagament la llicència no es considerarà vigent.

Qui pot sol·licitar-ho:

La presentació de la sol·licitud la pot fer:
• La persona major d'edat propietària de l'animal.
• Qualsevol persona que hagi de passejar per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos i que no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l'animal. Això inclou tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també les persones que el passegen.
• Ser major d'edat.
• No estar incapacitat per proporcionar les cures necessàries a l'animal.
• No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions o tortures, o contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública.
• No haver estat condemnat per delictes d'associació amb alguna banda armada o narcotràfic.
• No tenir sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
• Aportar un certificat d'aptituds físiques i psicològiques.
• Tenir una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 150.253 euros.
Un gos potencialment perillós és aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula, té capacitat de causar lesions a les persones o la mort a les persones o a altres animals, i causar danys a béns públics o privats.
• Els gossos considerats potencialment perillosos són els següents:
• Els que pertanyen a una de les races següents o dels seus encreuaments: Akita inu, terrier de Staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, Tosa inu o japonès.
Els que han tingut episodis d'agressions cap a persones o altres gossos.
• Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
• Els de característiques que es corresponguin amb: forta musculatura, aspecte poderós, robust, agilitat, vigor, resistència, caràcter marcat i gran valor, coll ample, musculós i curt…, i altres trets esmentats a l'annex II del Reial decret 287/2002 de 22 de març.
D'acord amb la normativa catalana, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

1. Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents:
• Akita inu
• American bully*
• Bullmastiff
• Dòberman
• Dog argentí
• Dog de Bordeus
• Fila brasileiro
• Mastí napolità
• Pit bull terrier
• Gos de presa canari (o dog canari)
• Rottweiler
• Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
• Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA)
• Tosa japonès (Tosa inu)

*American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d’animals de companyia se l’hi considera.

2. Altres races de gossos amb aquesta consideració si així ho determinen les ordenances municipals dels ajuntaments.

3. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l’ajuntament corresponent.

4. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

Cal aportar:

 • • 1. Sol·licitud de llicència de conducció i/o tinença de gossos potencialment perillosos i Declaració responsable no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos i de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
  2. Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos (s'ha de sol·licitar als centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social).
  3. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 10/1000, de 30 de juliol, en la relació que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal.
  4. Document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip.
  5. Presentació del DNI del conductor de l'animal (només es podrà atorgar llicència als majors d'edat).
  6. Certificat negatiu d'antecedents penals del meu país d'origen o d'on sóc nacional, traduït i legalitzat d'acord amb els convenis internacionals vigents (només estrangers) o Autoritzar a l'Ajuntament de Calella a consultar i verificar a l'organisme competent la inexistència d'antecedents penals en el cas que la nacionalitat sigui espanyola
  2. Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos (s'ha de sol·licitar als centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social).
  3. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 10/1000, de 30 de juliol, en la relació que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal.
  4. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, se n'haurà de lliurar una còpia del rebut pagat a l'ajuntament per tal que es pugui comprovar la seva vigència.
  5. Document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip.
  6. Presentació del DNI del conductor de l'animal (només es podrà atorgar llicència als majors d'edat).

 • Sol·licitud de llicència conducció i tinenca gossos perillosos

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 29.06.2023 | 12:13