Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat.

La persona que condueixi o controli animals potencialment perillosos en espais públics ha de dur la llicència administrativa i el DNI. La possessió o conducció d'animals potencialment perillosos sense la llicència administrativa corresponent és una infracció molt greu. 

Els gossos potencialment perillosos, en espais públics han d'anar amb morrió, han de ser conduïts o controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que es pugui conduir més d'un animal per persona. 

La pèrdua o robatori de l'animal ha de ser comunicat per la persona propietària al registre municipal d'animals perillosos, en el termini màxim de 48 hores des de que es tingui coneixement dels fets.

Quin cost té:

No té cap cost.

Quan es dóna resposta:

En el termini màxim de 3 mesos.
Aquesta llicència, personal i intransferible, té un període de validesa de 5 anys sempre i quan es presenti de manera anual el rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. Sense la presentació del justificant de pagament la llicència no es considerarà vigent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones majors d'edat titulars o propietàries d'un gos catalogat com a potencialment perillós o que tingui unes característiques físiques i de caràcter que facin previsible la seva perillositat o bé que, sense ser propietàries d'un d'aquests animals, el condueixin de manera habitual per espais públics.

D'acord amb la normativa catalana, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:
a) Els que pertanyen a una de les races següents o els seus creuaments:
Akita Inu
AmericanStaffordshire Terrier
Bullmastiff
Dòberman
Dog Argentí
Dog de Bordeus
Fila Brasileiro
Mastí Napolità
Pit Bull Terrier
Presa Canari
Rottweiler
Staffordshire Bull Terrier
Tosa Inu (tosa japonès)

b) Els ajuntaments poden determinar quins gossos no pertanyents a les races anteriors són potencialment perillosos, si compleixen totes o la majoria de les característiques següents (se n'exceptuen els gossos guia o d'assistència ensinistrats en centres oficialment reconeguts):

Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
Els que han estat ensinistrats per a l'atac i defensa.
Els que per les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les següents:
Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Marcat caràcter i gran valor.
Pèl curt.
Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm., altura a la creu entre 50 i 70 cm., pes superior a 20 kg.
Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, galtes musculoses i arrodonides.
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós o curt.
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anteriors rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculosos, amb potes relativament llargues formant angle moderat.

Gossos que per les seves característiques s'adapten al RD 287/2002

Cal aportar:

 • 1. Instància - Declaració responsable no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos i de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
  2. Certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos (s'ha de sol·licitar als centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social).
  3. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 10/1000, de 30 de juliol, en la relació que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal.
  4. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, se n'haurà de lliurar una còpia del rebut pagat a l'ajuntament per tal que es pugui comprovar la seva vigència.
  5. Document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip.
  6. Presentació del DNI del conductor de l'animal (només es podrà atorgar llicència als majors d'edat).

 • Sol·licitud de llicència conducció i tinenca gossos perillosos

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 11:36