Llicència d'obra major

Llicència per demanar obres de nova planta, ampliació, de reforma estructural o gran rehabilitació.

Cost de la tramitació

Per obtenir la llicència caldrà autoliquidar els següents conceptes:

- La taxa per a les llicències d'obra major, serà la resultant d'aplicar el 0,8% sobre el preu del preu del pressupost.

- L'impost de construcció serà la resultant d'aplicar el 3,7% sobre el cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra.

- La fiança de reposició per desperfectes a la via pública, es determinarà quan es realitzi l'informe favorable i s'ha d'autoliquidar abans d'obtenir la llicència d'obra.

 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

Termini per resoldre: 2 mesos des del registre de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que l'execució de les obres s'ha d'iniciar en el termini de 6 mesos i s'han de finalitzar en 2 anys i mig. En el cas de no iniciar les obres en el període indicat.

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor de les obres o l'interessat (o el representant si escau)

Es pot sol·licitar durant tot l’any abans de l’inici de les obres.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Sol·licitud obra major.

  2. Projecte tècnic:
  a) Projecte bàsic, si no està visat, justificant tècnic competent amb declaració jurada substitució del visat.
  *Amb el projecte bàsic es pot atorgar llicència
  b) Projecte executiu (un exemplar visat)
  *Cal presentar projecte abans d’iniciar les obres.

  3. Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.

  4. Full assumeix arquitecte.

  5. Còpia fitxa característiques del COAC.

  6. Full assumeix arquitecte tècnic - enginyer de l’edificació.

  7. Programa de control de qualitat.

  8. Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions.

  9. Justificant de pagament de la taxa de gestió urbanística i de l'ICIO.

  10. Acreditació dipòsit fiança reposició via pública.

  11. Comprovant d'haver dipositat la fiança de residus en un gestor de residus autoritzat.

  12. Full estadística edificació i habitatge.

 • Sol·licitud d'Obres Majors

 • Declaració jurada visat

 • Full estadistica

 • Autorització per actuar en nom de l'interessat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 01.02.2024 | 12:14