Llicència de parcel·lació urbanística

Divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d'edificacions o d'instal·lacions per destinar-les a usos urbans.

n el cas que els supòsits estiguin regulats a l'Art. 241 i següents del Reglament de la Llei d'Urbanisme, l'Ajuntament emetrà un Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’Ordenança fiscal núm. 3-13.
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

1 mes des de l’entrada per registre de la sol·licitud.

(L’esmena de deficiències suspèn temporalment el termini.)

Qui pot sol·licitar-ho:

L’interessat o el seu representant.

Es pot sol·licitar durant tot l’any

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Instància - sol·licitud parcel·lació.
  2. Memòria justificativa de l’adequació de les finques resultants proposades a les determinacions del planejament aplicable.
  3. Plànols necessaris a escala adequada, on es descrigui clarament la finca o finques matrius i les resultants amb la seva superfície.
  4. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o finques a parcel·lar.
  5. Justificant de pagament.

 • Instància genèrica

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 11:32