Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Per posar en funcionament una activitat inclosa a l’article 124 del Decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives cal que el titular en comuniqui l’inici prèviament a l'ajuntament.

EXEMPLES:

Bars i restaurants amb un aforament fins a 150 persones, espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament fins a 150 persones (bar musical, karaoke...) .

Prèviament a formalitzar la comunicació, cal haver obtingut la preceptiva llicència d'obres per adequar el local o bé, en el supòsit que no fos necessària, la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència.

Per als casos en que es vulgui realitzar un canvi d’ús del local o que en aquest no hi hagués una activitat anteriorment cal informar-se sobre la compatibilitat urbanística.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’Ordenança Fiscal 3-14.

El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.

TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

Un cop efectuada la comunicació, si aquesta s’ajusta als continguts documentals necessaris, es pot iniciar l’exercici de l’activitat, sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular.

No obstant això, quan d'acord amb la normativa sectorial sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials, no es pot iniciar l'activitat mentre el titular de l'activitat no disposi de la totalitat de títols administratius habilitants.

La presentació incompleta de la comunicació no serà títol suficient per a iniciar l'activitat.

La comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

L'Ajuntament pot realitzar una visita d'inspecció per verificar que l'activitat es desenvolupa d'acord amb la comunicació presentada, o pot exercir la corresponent acció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular o el seu representant.
La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries i abans d’iniciar l’activitat.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Projecte Bàsic amb la descripció de l’activitat i una memòria ambiental, signats per tècnic competent. (3 exemplars)

  2. Memòria de prevenció i protecció contra incendis, signada per tècnic competent.

  3. Certificació emesa per tècnic competent acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, ambientals, incendis, sanitàries, urbanístiques i, les específiques de l'activitat concreta que es pretengui dur a terme, així com les ordenances municipals.

  4. Certificat de les emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i l’aigua o la caracterització de determinats residus, aquesta certificació ha de ser lliurada per una Entitat Col·laboradora de l’Administració ambiental.

  5. Justificant de pagament.

 • Documentacció addicional (a presentar, si escau)

  a) Per aquelles activitats incloses als annexos de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i/o normativa que la modifiqui o desenvolupi, cal:

  Informe favorable del Servei de Prevenció d’Incendis.
  Acta de comprovació favorable emesa per una Entitat Col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendi.

  b) El Pla d’Autoprotecció, per aquelles activitats incloses al Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció (Decret 82/2010).

  c) En cas d’establiments alimentaris, cal presentar el full de declaració sanitària.

  d) En cas que el local disposi d’equip de climatització, cal indicar la situació de la unitat exterior als plànols. Els aparells d’aire condicionat s’han de col·locar preferentment a la coberta retirats un mínim de 1,50 m de la línia de façana. Les instal·lacions de climatització de potència inferior a 10 kW, sempre que la temperatura de flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de l’entorn, la unitat exterior s’haurà d’instal·lar a una alçada superior a 2,2 m respecte de la rasant del carrer i sense que sobresurti del nivell de façana.

  e) En cas que l’activitat estigui afectada per Pla Especial d’Usos dels Establiments en Planta Baixa de l’Àrea d’Especial Regulació d’Oficines (AERO) i dels Establiments Comercials de l’Àrea d’Especial Regulació Comercial (AERC) del centre de Calella, cal presentar l’informe favorable de la regidoria de Comerç.

  f) En cas que s’instal·li un rètol cal presentar la instància específica. El Text haurà de complir amb la llei de Política lingüística que determina que la senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser redactats almenys en català.

  g) Les activitats susceptibles de generar sorolls o vibracions hauran d’adjuntar un estudi d’impacte acústic, d’acord amb l’Ordenança sobre el Soroll i les Vibracions, la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

  h) En funció del nivell d’immissió acústica caldrà adjuntar un informe acústic amb mesures in situ conforme es compleix l’aïllament acústic mínim establert a l’Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions.

  i) En funció del nivell d’immissió acústica caldrà instal·lar un limitador-enregistrador calibrat segons allò establert a l’Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions.

  j) Si fos el cas, la documentació complementària de la normativa sectorial que li sigui d’aplicació.

  En aquells documents presentats per professionals i en que no sigui obligat el visat s'haurà de presentar:
  - El certificat col·legial, en cas que no s’hagi aportat anteriorment.
  - Una declaració jurada segons model.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 09:57

Enllaços