Alta procedent d'un altre municipi, per canvi de domicili a Calella o procedència de l'estranger

Quin cost té:

La gestió no comporta cap cost. Consulteu les ordenances fiscals quant als documents emesos justificatius.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que resideixin de manera efectiva al domicili que s'acredita.

Cal aportar:

 • Amb caràcter general, cal acreditar:
  A. La identitat, mitjançant documents acreditatius de la identitat en vigor (no poden estar caducats):
  • DNI, Passaport, NIE expedit per les autoritats espanyoles, Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió on consta un NIE, etc. En el cas de persones estrangeres sempre serà necessari acompanyar documentació amb fotografia.
  • Les dades d’identitat de les persones menors de 14 anys que no disposin de document d’identitat, s’acredita amb el Llibre de Família o el Certificat de Naixement.
  B. El domicili de residència:
  • Títol de Propietat (escriptura o IBI, en cas de ser de dos anys endarrere) o contracte d’arrendament vigent acompanyat de l’últim rebut del lloguer.
  • Si ja consten empadronament en establiments col·lectius, caldrà que l’autorització del titular de l’empadronament.
  • En el cas d’empadronament en establiments col·lectius, caldrà que l’autoritzi la persona que ostenti la direcció del titular de l’empadronament.
  C. La representació (si escau) de menors no emancipats, de persones incapacitades i també en cas de representacions voluntàries.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 11:44