Llicència ambiental (Annex II)

És el procediment administratiu per concedir la llicència d'obertura d'establiments que poden afectar al medi ambient, la seguretat i salut de les persones, compreses als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Exemples: establiment hoteler amb més de 400 habitacions, càmping fins a 1.500 unitats d’acampada, taller mecànic amb pintura, bugaderia industrial, neteja de vehicles...

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’Ordenança Fiscal 3-14.
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada i la persona sol·licitant podrà interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que sigui procedent.

El termini per resoldre quedarà suspès en els casos previstos a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els establiments subjectes a llicència ambiental se sotmetran a un control inicial de caràcter medi ambiental abans de l'inici de l'activitat. La llicència caduca quan l'activitat no se sotmet a un control ambiental inicial en un termini màxim de quatre anys des de la data que es va atorgar.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular i/o el seu representant
Es pot sol·licitar durant tot l'any abans de l'inici de l'activitat

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic

  2. Projecte Bàsic amb la descripció de l’activitat i una memòria ambiental, signats per tècnic competent (3 exemplars).

  3. Memòria de prevenció i protecció contra incendis, signada per tècnic competent.

  4. Document acreditatiu de la designació del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l'adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.

  5. Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.

  6. Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació.

  7. Justificant de pagament

 • Documentació addicional (a presentar, si escau)

  a) Estudi d’impacte ambiental.

  b) Característiques del sòl on s’emplaça l’activitat projectada

  c) Per aquelles activitats incloses als annexos de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,infraestructures i edificis i/o normativa que la modifiqui o desenvolupi, cal:
  - Informe favorable del Servei de Prevenció d’Incendis.
  - Acta de comprovació favorable emesa per una Entitat Col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendi.

  d) El Pla d’Autoprotecció, per aquelles activitats incloses al Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció (Decret 82/2010).

  e) En cas d’establiments alimentaris, cal presentar el full dedeclaració sanitària.

  f) En cas que el local disposi d’equip de climatització, cal indicar la situació de la unitat exterior als plànols. Els aparells d’aire condicionat s’han de col·locar preferentment a la coberta retirats un mínim de 1,50 m de la línia de façana. Les instal·lacions de climatització de potència inferior a 10 kw, sempre que la temperatura de flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de l’entorn, la unitat exterior s’haurà d’instal·lar a una alçada superior a 2,2 m respecte de la rasant del carrer i sense que sobresurti del nivell de façana.

  g) En cas que s’instal·li un rètol cal presentar la instància específica. El Text haurà de complir amb la llei de Política lingüística que determina que la senyalització i els cartells d’informació de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser redactats almenys en català.

  h) Les activitats susceptibles de generar sorolls o vibracions hauran d’adjuntar un estudi d’impacte acústic, d’acord amb l’Ordenança sobre el Soroll i les Vibracions, la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

  i) Si fos el cas, la documentació complementària de la normativa sectorial que li sigui d’aplicació.

  En aquells documents presentats per professionals i en que no sigui obligat el visat s'haurà de presentar:
  - El certificat col·legial, en cas que no s’hagi aportat anteriorment.
  - Una declaració jurada segons model adjunt.

 • Instància genèrica

 • Declaració jurada visat

 • Declaració responsable sanitària per a establiments alimentaris

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 11:18