PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR LLOCS DE TREBALL PER A LA REALITZACIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2024-2027 (CONVOCATÒRIA 2024) EXP. 2024/1124

Procés de selecció de 5 persones treballadores, en el marc dels Plans Locals d’Ocupació, d’acord amb la subvenció atorgada l’any 2024 per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Calella d’acord amb el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2024 i el seu règim regulador, sota la Modalitat de suport als Plans Locals d’Ocupació

El procediment per a la selecció de treballadors/ores està adreçat a persones que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). En el moment de la contractació i/o nomenament hauran de presentar a més, document acreditatiu (DARDO) de la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO).

El termini de presentació de candidatures es de 15 dies hàbils, del 9 al 29 d'abril de 2024.

A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar fotocòpia de:

  1. Currículum personal i professional detallat on constin tots els mèrits que es valoren, tant d’estudis com d’experiència professional.
  2. Fotocòpia del DNI/NIE.
  3. Document acreditatiu (DARDO) de la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  4. Informe de vida laboral actualitzat amb una antiguitat no superior a un mes.
  5. Contractes i/o nomenaments dels llocs de treball ocupats, en relació a la plaça a la qual es participa.
  6. Documentació acreditativa de la titulació acadèmica, certificació del nivell de coneixements de la Llengua Catalana i la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que es puguin valorar els mèrits que no estiguin degudament acreditats.
Darrera actualització: 17.05.2024 | 10:05