PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN TÈCNIC/A SOCIOEDUCATIU-PLA ESPECÍFIC ESCOLTA JOVE, FASE 2

És objecte d’aquest procés la selecció d’1 treballador/a, en el marc del Programa Específic Escolta Jove. Fase 2 Prova Pilot d’acord amb el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2023 i el seu règim regulador, sota la Modalitat de suport als Plans Locals d’Ocupació.

El termini de presentació de candidatures es de 10 dies hàbils, del 14 al 27 d'abril

A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar fotocòpia de:

  1. Currículum personal i professional detallat on constin tots els mèrits que es valoren, tant d’estudis com d’experiència professional.
  2. Fotocòpia del DNI/NIE.
  3. Informe de vida laboral actualitzat amb una antiguitat no superior a un mes.
  4. Contractes i/o nomenaments dels llocs de treball ocupats, en relació a la plaça a la qual es merita.
  5. Documentació acreditativa de la titulació acadèmica, certificació del nivell de coneixements de la Llengua Catalana i la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que es puguin valorar els mèrits que no estiguin degudament acreditats.
Darrera actualització: 06.02.2024 | 09:04