PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INTERÍ PER PROGRAMES (EXP. 2024/778)

Bases per a la cobertura d'un lloc de treball de Tècnic/a d'educació com a funcionari/ària interí per programes (grup A2) a mitja jornada, per al desenvolupament, dinamització i coordinació del Pla Educatiu d'entorn de l'àrea d'Educació, mitjançant el sistema de concurs-oposició en torn lliure i la creació d'una borsa per a possibles suplències de caràcter temporal que tindrà una vigència de dos anys.

El termini de presentació de candidatures es de 15 hàbils des de la publicació al BOPB del 24 d'abril al 15 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

 

Els aspirants hauran de presentar amb caràcter obligatori, única i exclusivament, els següents documents:
1. El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la Corporació, amb indicació de la plaça a la qual es participa.
2. Relació de mèrits al·legats segons el que disposen les bases d’acord amb el model de document facilitat i que es troba a disposició dels aspirants a la pàgina web de la Corporació.
3. Currículum vitae.
4. Còpia del DNI/NIE

NO HI HA TAXES.

Darrera actualització: 23.04.2024 | 09:27