Concurs oposició per a la provisió d'una plaça de tècnic mitjà de medi ambient (A2) (Exp. 2023/4050)

Es objecte d’aquesta convocatòria la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure d’una plaça mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe diplomada, categoria de tècnic/a mitjà de Medi ambient,  grup de titulació A, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal funcionari, amb destinació a l’Àrea de Sostenibilitat i la creació d'una borsa d’interinitat per a substitucions futures que tindrà una vigència de dos anys.

Periode de presentació de candidatures del 31/01/2024 al 27/02/2024 ambdos inclosos.

Els aspirants hauran de presentar amb caràcter obligatori, única i exclusivament, els següents documents:

  1. El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la Corporació, amb indicació de la plaça a la qual es participa.
  2. Relació de mèrits al·legats segons el que disposen les bases d’acord amb el model de document facilitat i que es troba a disposició dels aspirants a la pàgina web de la Corporació.
  3. Justificació del pagament de les taxes d’examen.
  4. Curriculum vitae.
  5. Copia del DNI/NIE

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

 

Darrera actualització: 01.02.2024 | 08:50