Concurs oposició per a la provisió de cinc 5 places d'Inspector d'estacionament regulat i la creació d'una borsa d'interinitat a l'empresa pública GESTVIA S.L

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament el model específic de participació (Document 1) i el seu Curriculum Vitae per a ser admesos al procés selectiu. No es requereix el pagament de drets d´examen.

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l’excel específic de la relació de mèrits facilitat per Gestió Viària S.L. (Document 2).

Els candidats/ates no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Període de presentació d´instàncies del 06/05/2022 al 02/06/2022 ambdós inclosos.

Per a més informació podeu consultar la pagina web de Gestvia S.L. 

https://www,gestvia.cat/cat/perfil_ofertes_curs.html

Gestvia

 

Darrera actualització: 16.12.2022 | 09:39