Accés a la informació

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

S'entén per informació pública, la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'exercici d'aquest dret no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma. No obstant, el sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l'exercici del dret d'accés a la informació pública, els quals podran ser tinguts en compte en el moment de resoldre.

El dret d'accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:
•    La seguretat pública.
•    La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
•    El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
•    El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
•    Els drets dels menors d'edat.
•    La intimitat i els altres drets privats legítims.
•    El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
•    També pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l' interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

Qui el pot demanar?

La persona física a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.
El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu.

En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

 

On tramitar-ho?

Es pot tramitar per via electrònica, presencial o per correu postal.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

 

Requisits previs

Cal que la sol·licitud d'accés a la informació permeti tenir constància de:
a) La identitat del sol·licitant.
b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets.
c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l'Administració.
 

Condicions de reutilització de la informació


La informació es facilitarà en format reutilitzable, de conformitat amb les condicions d’ús de la reutilització de la informació.
Aquestes condicions d’ús vincules a les persones reutilitzadores només pel fet d’obtenir la informació o accedir-hi.

La reutilització de la informació es realitzarà sota la responsabilitat exclusiva de la persona reutilitzadora.  

D’acord amb l’article 75.10 del Decret 8/2021,  de 9 de febrer,  sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, si ho considereu oportú, podreu demanar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a la informació sol·licitada i/o publicada en un moment determinat. Aquesta sol·licitud la podeu articular mitjançant instància genèrica.

La resolució de la sol·licitud d'accés a la informació pública us informarà de les condicions específiques de protecció de dades que apliquin a la vostra sol·licitud. 
 

Accés al tràmit