Prevenció i control del mosquit tigre

Dilluns, 4 de setembre de 2017 a les 00:00

Recomanacions per prevenir la presència de mosquits

Per a poder prevenir la presència de mosquits, el més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, eliminant els punts d’aigua on poden créixer. Per això és recomanable seguir algunes mesures preventives, com poden ser:

 • Buidar regularment qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua: cendres, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, ets.
 • Buidar i posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en les que s’hi pugui acumular aigua, i evitar llur inundació, per exemple invertint-los.
 • Evitar l’acumulació d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs. Les canaleres de recol·lecció de les aigües de la pluja han de mantenir-se netes de restes vegetats i en bones condicions de funcionament. Els embornals i altres desguassos  que tinguin sifó, l’aigua hi haurà de ser substituïda dos cops per setmana.
 • Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua
 • Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela mosquitera
 • Mantenir cobertes les piscines que no s’utilitzen.
 • Evitar els forats naturals presents en troncs, omplint-los amb sorra o poliestirè expandit.
 • Canviar molt sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals domèstics. Buidar-los quan no es fan servir.
 • Parar atenció a mantenir les portes dels vehicles  al màxim temps possible tancades en zones on poden haver mosquits i a matar qualsevol mosquit que sigui detectat en el vehicle. A Catalunya s’han donat casos de transport d’adults per aquest mitjà.
 • En el cas d’elements fixes i objectes que puguin acumular aigua i que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol cúmul d’aigua, netejant els recipients i evitant que es torni a omplir.
 • En els casos en que es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima). En recipients destapats (per exemple bevedors per animals) caldrà que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim.
 • En els casos concrets de basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides s’hauran de mantenir completament eixutes. En el cas de basses o estanys, que no tinguin depredadors naturals de mosquits, han d’estar en condicions que no suposin un focus de cria per aquests.
Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:21