Agenda Local 21

Dimarts, 1 d'abril de 2003 a les 00:00

L’Agenda Local 21 és un procés per impulsar un model de desenvolupament sostenible al nostre municipi. Es tracta d’una eina per establir els objectius, els reptes i les línies estratègiques que integren el benestar de les persones i la cohesió social, la generació de riquesa, la gestió durable dels recursos, la qualitat de l’entorn i les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures.

“El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats presents sense perjudicar la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats” (El Nostre Futur Comú, Informe Brundtland de les Nacions Unides, 1987).

Del pensament global a l'actuació local

A la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992), científics, polítics i experts van admetre que el model de desenvolupament actual basat en la creació de riquesa a curt termini era un model econòmic i social insostenible. En una declaració de principis van definir un model de desenvolupament sostenible que no es faci en detriment del medi ambient ni dels recursos naturals dels quals depenen les activitats humanes. I, per tal de canviar el model de desenvolupament, es va proposar l’Agenda 21 com a programa d’actuació estratègic a nivell mundial. Seguint les directrius globals, cada municipi es va comprometre a crear l’Agenda Local 21 per adequar el model sostenible al nostre entorn immediat.

Auditoria ambiental de Calella

El procés d’Agenda Local 21 es va engegar amb la redacció de l’Auditoria Ambiental de Calella. Una auditoria ambiental aplicada a un territori, en aquest cas a un municipi, és un recull de documents i materials que en sintetitzen tots els aspectes ambientals, en defineixen la seva situació i proposen actuacions que es poden realitzar per tal de millorar-la i reconduir el comportament d’aquest municipi cap a la sostenibilitat. Així, l’auditoria analitza tant els aspectes estructurals (gestió municipal, planejament urbanístic, sistemes naturals, mobilitat, activitats econòmiques i socials) com els vectors ambientals (aigua, residus, energia, atmosfera i soroll).

L’Auditoria Ambiental de Calella consta de tres parts:

  • Part I. Memòria descriptiva: És una recopilació de dades sobre tots els aspectes ambientals del municipi.
  • Part II. Diagnosi: A partir de les dades recollides, s’analitza l’estat actual dels aspectes ambientals.
  • Part III. Pla d’acció ambiental: És un document estratègic que proposa accions de millora en l’àmbit ambiental del municipi.

A l’abril de 2003 es van presentar els resultats de la Memòria i la Diagnosi Ambiental. A continuació es va elaborar el pla d’acció. Parlem d’un conjunt de reptes i compromisos concrets que el municipi s’imposa amb la voluntat – política i ciutadana – d’anar-los complint des del mateix moment en què s’aprova el pla. S’han agrupat més de 150 accions en 7 línies estratègiques.

També es pot consultar el document de seguiment del pla d'acció de l'Agenda Local 21.

Participació ciutadana 

En el moment de planificar i prendre decisions cal tenir en compte la diversitat social, econòmica i cultural del municipi. L’Agenda Local 21 ha d’assegurar la participació de tots els agents implicats en el procés de desenvolupament sostenible (administració local, agents privats i població), els quals expressant la seva opinió arribaran a assolir un consens general i un equilibri entre tots els sectors implicats. Amb aquest objectiu, les línies estratègiques i les accions que se’n deriven s’estan debatent en els tallers informatius amb una àmplia participació de ciutadans i entitats de Calella.

S’han realitzat tallers per treballar els següents temes:

  • Comprometre l’Ajuntament amb la sostenibilitat.
  • Millorar la qualitat de l’entorn natural, urbà i periurbà.
  • Diversificar l’economia i minimitzar-ne l’impacte ambiental.
  • Adequar la xarxa viària i el transport fomentant una mobilitat sostenible.
  • Garantir la màxima eficiència en l’abastament i en el consum d’aigua i energia.
  • Generar menys residus i gestionar-los correctament.
  • Avançar en el component social del desenvolupament sostenible i en el compromís ciutadà.

L’Agenda Local 21 de Calella és la concreció del nostre compromís cap a la sostenibilitat des de l’àmbit local.

Sota aquest plantejament, TOTS HI SOM CONVIDATS!

Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:23