Procés per a la provisió d'un director de Ràdio Calella Televisió

  1. Fotocòpia del document d’identitat.
  2. Fotocòpia del títol acadèmic.
  3. Currículum vitae.
  4. Informe de vida laboral actualitzat amb una vigència màxima de 3 mesos.
  5. Relació i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  6. Certificat que acrediti el nivell de coneixement de la llengua catalana si es disposa d’aquell nivell.
  7. Projecte que haurà de contenir els criteris de la programació del mitjà, destacant els objectius estratègics que persegueixen i com els pensa aconseguir; la tipologia de programes que es proposen; elements claus de la programació; sinèrgies entre els mitjans ràdio i televisió; la vehiculació de la participació de la vida associativa, cultural, esportiva i política en el dia a dia del mitjà. el projecte/memòria també ha d’explicar com el mitjà serà capaç de guanyar visibilitat a la ciutat. A aquests efectes caldrà tenir en compte el contracte programa actualment vigent, que els serà facilitat tan punt el demanin.
Darrera actualització: 16.12.2022 | 09:39