Oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal 2022

Aquesta convocatòria inclou les places vacants de la plantilla de funcionaris/àries i personal laboral de l'Ajuntament de Calella, en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Els aspirants hauran de presentar única i exclusivament, els següents documents:

  1. El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la Corporació.
  2. Relació de mèrits al·legats segons el que disposen les bases d’acord amb el model de document facilitat i que es troba a disposició dels aspirants a la pàgina web de la Corporació.
  3. Justificant acreditatiu d’haver abonat a la Tresoreria municipal l’import dels drets d’examen que assenyalin les bases reguladores. Els drets d’examen només es retornaran als aspirants que no hagin estat admesos per causes imputables a l’Ajuntament. La manca de pagament de la taxa o la no acreditació del seu abonament determinarà l’exclusió de l’aspirant.

No seran acceptades les sol·licituds que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de la sol·licitud per a participar en el procés de selecció: Sol·licitud de participació en processos de selecció.

La falta de presentació del document normalitzat de la relació de mèrits “RELACIÓ DE DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS MÈRITS AL·LEGATS” comportarà la no valoració de cap mèrit, ja que el tribunal tan sols valorarà els mèrits relacionats en el document específic i proporcionat per l’Ajuntament de Calella. En cas que aquest document no estigui correctament omplert comportarà la no valoració de la puntuació.

Termini de presentació: del 17/12/2022 al 02/01/2023

Darrera actualització: 07.09.2023 | 13:36

Documents

Acta del procés de selecció AUXILIARS ADMINISTRATIUS
666,04KB
Acta del procés de selecció ADMINISTRATIUS
530,89KB
Edicte admesos i exclosos definitiu i data inici del procés selectiu AUX. ADMINISTRATIU
468,69KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés 1 plaça d'ADMINISTRATIU
450,63KB
Acta del procés de selecció d'Aux. Adm. Turisme
462,9KB
Acta del procés de selecció d'Aux. Informació Turistica
466,84KB
Acta del procés de selecció MESTRE/A ESCOLA D'ADULTS
459,06KB
Acta del procés de selecció TECNIC/A AUX. INFORMÁCTIC
470,64KB
Edicte admesos i exclosos definitiu i data inici del procés selectiu Auxiliar Informació Turistica
439,99KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés AUXILIAR ADMINISTRATIU TURISME
438,75KB
Acta del procés de selecció d'Agent Cívic
494,98KB
Edicte admesos i exclosos definitiu
465KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA
441,82KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés MESTRE/A ESCOLA ADULTS
437,81KB
Acta del procés de selecció d'una plaça d'Economista
462,06KB
Acta del procés de selecció d'una plaça d'Arquitecte
461,38KB
Acta del procés de selecció de dues places d'Arquitecte/a Tècnic/a
474,82KB
Edicte admesos i exclosos definitiu i data inici del procés selectiu d'Economista
439,96KB
Edicte admesos i exclosos definitiu procés Arquitecte/a i data inici del procés selectiu
437,86KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés Arquitecte/a Tècnic/a
442,48KB
Acta del procés de selecció de tècnic/a categoria de Graduat Social
458,55KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés Graduat Social
437,85KB
Calendari realització dels processos selectius d'estabilització
520,82KB
Sol·licitud de participació (Document 1)
85,35KB
MÈRITS PEL SISTEMA DE CONCURS (CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL)
113,5KB
Excel relació mèrits (ESPECIFIC AUX. INFORMACIÓ TURISTICA)
114,5KB
MÈRITS PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ (CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL)
111KB
Anunci bases publicat al DOGC
684,29KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Administratiu pel sistema de concurs
365,12KB
Bases publicades al BOP deu places d'Auxiliar Administratiu pel sistema de concurs
350,04KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Economista pel sistema de concurs
373,19KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Arquitecte_a pel sistema de concurs
369,68KB
Bases publicades al BOP de dues places d'Enginyer_a pel sistema de concurs
382,33KB
Bases publicades al BOP de dues places d'Arquitecte_a Tècnic_a pel sistema de concurs
367,56KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Graduat Social pel sistema de concurs
365,76KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Agent Civic_a pel sistema de concurs
350,14KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a Auxiliar Informàtic pel sistema de concurs
366,82KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a d'Ensenyament pel sistema de concurs
372,38KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Mestre_a d'Escola d'Adults pel sistema de concurs
349,23KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Psicòleg_a pel sistema de concurs
364,98KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a Mitjà de Pormoció Econòmica pel sistema de concurs
354,89KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a Auxiliar de Joventut pel sistema de concurs
369,34KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Responsable Oficina de Turisme pel sistema de concurs
367,91KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Auxiliar Administratiu_va de turisme pel sistema de concurs
364,99KB
Bases publicades al BOP de dues places d'Auxiliar d'Informació Turística pel sistema de concurs
365,38KB
Bases publicades al BOP de diverses places d'agrupacions professionals pel sistema de concurs
389,55KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Auxiliar Administratiu_va pel sistema de concurs oposició
359,87KB