Procés de selecció per a creació d'una borsa de oficials 1ª d'obres (paletes), oficials 2ª obres (paletes) i oficials 2 jardiners (Exp. 2023/358)

OBERT UN NOU PERIODE DE PRESENTACIÓ D'INSTANCIES DE 15 DIES HABILS QUE COMENÇARÀ A L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (BOP 08/03/2023 I 28/04/2023)

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ES DEL 29/04/2023 AL 22/05/2023 AMBDOS INCLOSOS.

Els candidats/tes han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1)
  • Excel relació de mèrits degudament complimentat (Document 2)
  • Curriculum vitae
  • Copia del DNI/NIE

NO SERAN ACCEPTADES LES SOL·LICITUDS QUE NO PRESENTIN EL MODEL NORMALITZAT ESPECÍFIC (Document 1).

NO SERAN VALORATS ELS MÈRITS QUE NO ESTIGUIN CORRECTAMENT DETALLATS EN L'EXCELL ESPECÍFIC FACILITAT EN AQUESTA CONVOCATÒRIA (Document 2).

Els candidats/tes no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Darrera actualització: 06.02.2024 | 09:02