Aprovació inicial Projecte de Reparcel·lació PA-10 Sala Mozart

Dimarts, 24 d'abril de 2018 a les 00:00

La Junta de Govern en sessió del dia 18 d’abril de 2018 va aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació PA-10 Sala Mozart, promogut per l’Ajuntament de Calella i redactat per l’empresa Domènec Parera Arquitecte, SLP. Aquest acord es sotmet a informació pública mitjançant anunci en el BOP i al DOGC; en un dels diaris de major circulació de la província; al tauló d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, pel termini d’un mes, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin oportunes.

Darrera actualització: 26.01.2022 | 12:02