Aprovació inicial Ordenança Reguladora dels habitatges d'ús turístic de Calella

Dijous, 15 de febrer de 2018 a les 00:00

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2018, va aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora dels habitatges d'ús turístic a Calella, que estarà a exposició pública durant 30 dies per poder presentar reclamacions o al·legacions.

Sotmetre l'aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora dels habitatges d'ús turístic a exposició pública durant 30 dies, per tal de què qui ho consideri convenient pugui presentar reclamacions o al·legacions, transcurregut l'esmentat termini senses que s'hagin produït al·legacions, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap acord exprés i es procedirà a la publicació del text íntegre en el BOP i una referència al DOGC, per la seva executivitat.

Darrera actualització: 26.01.2022 | 11:56