Aprovació inicial Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de Calella

Dijous, 19 d'abril de 2018 a les 00:00

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 16 d'abril de 2018, va aprovar inicialment l'Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de Calella, que estarà exposició pública, mitjançant edicte al BOP i DOGC, durant 30 dies per poder presentar reclamacions o al·legacions. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat al·legacions s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap acord exprés i es procedirà a la publicació del text íntegre en el BOP i una referència al DOGC, per la seva executivitat.

Darrera actualització: 26.01.2022 | 12:00