Consell Municipal de Convivència i Participació

Concepte

El Consell Municipal de Convivència i Participació (CMCP) és un organisme per a la participació ciutadana en les matèries de competència municipal que afectin de forma directa o indirecta el seu funcionament. El seu àmbit d’actuació és la ciutat de Calella, així com tot el seu territori municipal.

Funcions

Rebre informació prèvia de les propostes d’acords municipals que afectin la participació ciutadana en general (participació, immigració i convivència), el Pressupost de l’Ajuntament, la imatge i projecció exterior de la ciutat i aquells temes d’interès general que afectin tota la ciutadania que no formin part dels objectius de consulta i assessorament dels altres Consells Municipals constituïts.

Fer propostes a l’Ajuntament i a l’Equip de Govern que siguin de l’àmbit propi i que fomentin la millora de l’acció política en general, sense que això comporti la substitució de les responsabilitats inherents als òrgans col·legiats o individuals que en són responsables. Aquestes propostes seran canalitzades a través de les regidories corresponents qui en faran l’estudi de viabilitat i en promouran, si escau, la seva actuació.

Emetre i sol·licitar informes i dictàmens en les matèries que li són pròpies, quan ho demani el President del Consell o a petició d’una majoria qualificada (75%) dels membres del Consell.

Debatre les opinions i els suggeriments de particulars i entitats calellenques, en els àmbits que li són propis.

Composició

 • President: L’Alcaldessa o el regidor de Participació per delegació de l’Alcaldessa.
 • Regidor/a de Territori.
 • Regidor/a d’Hisenda.
 • Regidor/a de Seguretat, Convivència i Mobilitat
 • Regidor/a de Cooperació i Solidaritat.
 • Regidor/a de Política Social.
 • Regidor/a de Ciutadania i Cultura.
 • Un representant per cada Grup Municipal constituït.
 • Presidents d’entitats, associacions i gremis empresarials que lliurement ho sol·licitin.
 • Quatre persones de reconegut prestigi social, cultural o cívic, de lliure designació per part del Sr. Alcalde.
 • Secretari/a del Consell: ho serà una persona de l’àrea d’alcaldia o participació.

El President del Consell, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels vocals, podrà convidar a persones no membres del Consell, en consideració al tema, al seu grau de coneixement o a la seva aportació tècnica o professional sobre alguna de les qüestions a tractar. Tindran veu, però sense vot.

La vigència dels nomenaments serà fins al final del mandat polític municipal.

Les persones designades per raó del seu càrrec ho seran mentre l’ocupin.

Els vocals nomenats per entitats podran ser constituïts per les mateixes entitats abans de finalitzar el termini.

Actes

 

Darrera actualització: 17.08.2021 | 08:27