POUM

Dimecres, 19 de gener de 2005 a les 00:00

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Sistema d'informació geogràfica municipal (SIG)

Mitjançant el sistema d’informació geogràfica es pot consultar en línia de forma ràpida i efectiva el planejament urbanístic que afecta a una determinada finca, així mateix aquest sistema permet crear consultes interactives, analitzar informació espaial.

Expedients en tràmit

Convenis urbanístics

Conveni vialitat de connexió ramal C-32 Calella – Pineda de Mar

Conveni Sala Mozart

POUM de Calella II Normativa (Text Consolidat) Inclou les modificacions del POUM aprovades 1 - 10

Modificacions puntuals del POUM

Text refós - Aprovat definitivament en data 14 de maig de 2009. Publicat al DOGC núm. 5508 de 18 de novembre de 2009. (inclou les modificacions puntuals de la 1 a la 3)

POUM Aprovat definitivament en data 19 de gener de 2005

Planejament derivat i gestió urbanística

Expedients aprovats definitivament

Pla Especial de Renovació dels Usos Turístics al Casc Urbà de Calella

PMU-1 "Mercat"

PMU-2 "Miquel Cuní"

PMU-4 "Valldenguli Nord"

PMU-8 "El Raig"

Pla de Millora Urbana PMU-8 "El Raig", aprovat definitivament en data 7 d'abril de 2011 i publicat al DOGC núm. 6056 de 31 de gener de 2012

PA-2 "c. Joan Coromines"

PLA ESPECIAL D'USOS (AERO I AERC)

PA-9 "Qm.3"

Projecte d'urbanització del PA-9 "Qm.3" aprovat definitivament en data 20 de gener de 2011

  • Projecte de reparcel·lació del PA-9 "Qm.3" aprovat definitivament en data 29 de març de 2012 i publicat al BOP en data 21 de maig de 2012

TUC "Trama Urbana Consolidada"

Pla Local d’Habitatge de Calella

Aprovat definitivament en data 25 d’octubre de 2017 (Edicte d'aprovació)

Per més informació

Darrera actualització: 19.02.2024 | 13:39