Consell Municipal d'Esports

Concepte

Es crea, adscrit a l'àrea d’Esports de l’Ajuntament de Calella, el Consell Municipal d’Esports, per tal d’assessorar, promoure activitats i actuar en favor de la dinamització esportiva de Calella.

Funcions

Informar i assessorar sobre les línies prioritàries en matèria de promoció, suport i foment de l’esport.

Estudiar i assessorar sobre la problemàtica que afecti l’esport, en tots els seus nivells.

Coordinar totes les accions que es realitzin per iniciativa de les entitats, persones físiques, o del mateix Consell, en matèria d’esport.

Composició

 • President. Senyor Marc Buch i Rigola, Alcalde de Calella
 • Vicepresident. Senyor Manel Vicente Ribas, Regidor d'Esports
 • Vocals.
 • Secretari.

PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS: Aquest càrrec serà ostentat per l'alcaldia de la ciutat.

Les seves funcions seran:

 • Representar l’Ajuntament de Calella i, per tant, tot el municipi en tots els actes de l’Administració Local, Central, Comarcal, Intermunicipal i Autonòmica, relacionats amb el camp de l’esport.
 • Organitzar la relació entre departaments del consistori, de manera que totes les funcions de qualsevol altra regidoria que poguessin tenir punts coincidents amb la gestió esportiva, siguin canalitzades a través de l'àrea d’Esports.
 • Així mateix, i en el context d’aquesta relació entre departaments, procurar elements dependents d’altres regidories, pel que fa a grups de treball específics, i que haurien d’integrar-se a la dinàmica de funcionament del Programa de Calella.
 • Presidir el Consell Municipal d’Esports, convocar-lo i establir els temes a tractar en les seves sessions.
 • Organitzar i coordinar el Programa Esportiu, conjuntament amb l’equip tècnic, a fi de projectar-hi les directrius del consistori, així com supervisar el seu correcte desenvolupament.
 • Mantenir una constant vigilància i supervisió de les tasques realitzades per l’equip tècnic i administratiu, així com les dels grups de treball, tenint cura, en tot moment, de la seva correcta coordinació i adequada dinàmica de treball.
 • Gestionar tot tipus de subvenció a què puguin acollir-se les directrius del Programa Municipal d’Esports.

VICEPRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS: Aquest càrrec serà ostentat pel Regidor d’Esports.

La seva funció serà substituir el President, sempre que aquest així ho requereixi.

VOCALS DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS: Aquests càrrecs seran ostentats per persones nomenades per la Presidència, ja sigui a proposta dels organismes i entitats del municipi, o bé aquelles altres que la Presidència cregui oportú en raó al seu especial interès per a temes relacionats amb l’esport.

De la mateixa manera, el Consell també podrà proposar a la Presidència el nomenament de vocals.

Seran també vocals del Consell Municipal d’Esports els representants dels partits polítics amb representació municipal, que seran escollits d’acord amb el que el ROM estableixi.

Amb tot, es tindrà cura que sigui equivalent el nombre de vocals representants d’organismes i entitats amb el nombre de persones físiques de representació individual.

SECRETARI DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS: Aquest càrrec serà ostentat pel Secretari de la corporació municipal o funcionari en què delegui.

El Consell Municipal d’Esports estarà compost per un màxim de 50 membres.

Els nomenaments ho seran per un termini de quatre anys i seran reelegibles.

En qualsevol cas, els nomenaments cessaran automàticament del seu càrrec quan cessi el President, o bé quan venci ell mandat quadriennal dels membres de la corporació municipal. També podran ser cessats per la Presidència del Consell.

Es proposa, com a equip bàsic de vocals, per a integrar el Consell Municipal d’Esports de Calella, un representant de cadascuna de les entitats esportives de la ciutat de Calella, que es relacionen a l’Annex I d’aquests Estatuts.

Darrera actualització: 25.01.2024 | 13:39