PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2023

Procés de selecció de 8 persones treballadores, en el marc dels Plans Locals d’Ocupació, d’acord amb la subvenció atorgada l’any 2023 per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Calella d’acord amb el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2023 i el seu règim regulador, sota la Modalitat de suport als Plans Locals d’Ocupació.

El procediment per a la selecció de treballadors/ores està adreçat a persones que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). En el moment de la contractació i/o nomenament hauran de presentar a mes, document acreditatiu (DARDO) de la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO)

El termini de presentació de candidatures es de 10 dies hàbils, del 14 al 27 d'abril de 2023

A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar fotocòpia de:
1. Currículum personal i professional detallat on constin tots els mèrits que es valoren, tant d’estudis com d’experiència professional.
2. Fotocòpia del DNI/NIE.
3. Document acreditatiu (DARDO) de la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
4. Informe de vida laboral actualitzat amb una antiguitat no superior a un mes.
5. Contractes i/o nomenaments dels llocs de treball ocupats, en relació a la plaça a la qual es merita.
6. Documentació acreditativa de la titulació acadèmica, certificació del nivell de coneixements de la Llengua Catalana i la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que es puguin valorar els mèrits que no estiguin degudament acreditats.

Darrera actualització: 20.06.2023 | 09:06