Procés de selecció per a la provisió de llocs de treball en el marc dels Plans Locals d'Ocupació (Diputació de Barcelona)

Termini de presentació del 14/04/2022 al 06/05/2022 ambdós inclosos. A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar fotocòpia de:

  1. Currículum personal i professional detallat on constin tots els mèrits que es valoren, tant d’estudis com d’experiència professional.
  2. Fotocòpia del DNI/NIE.
  3. Document acreditatiu (DARDO) de la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) en vigor.
  4. Informe de vida laboral actualitzat amb una antiguitat no superior a un mes.
  5. Contractes i/o nomenaments dels llocs de treball ocupats, en relació a la plaça a la qual es merita.
  6. Documentació acreditativa de la titulació acadèmica, certificació del nivell de coneixements de la Llengua Catalana i la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que es puguin valorar els mèrits que no estiguin degudament acreditats.
Darrera actualització: 16.12.2022 | 09:38