PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DUNA BORSA D'OFICIALS 1ª D'AIGUES

EL PERIODE DE PRESENTACIÓ D'INSTANCIES ÉS DE 15 DIES HABILS I COMENÇARÀ A L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (BOP 27/04/2023)

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ES DEL 28/04/2023 AL 19/05/2023 AMBDOS INCLOSOS.

Els candidats/tes han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1)
  • Excel relació de mèrits degudament complimentat (Document 2)
  • Curriculum vitae
  • Copia del DNI/NIE

NO SERAN ACCEPTADES LES SOL·LICITUDS QUE NO PRESENTIN EL MODEL NORMALITZAT ESPECÍFIC (Document 1).

NO SERAN VALORATS ELS MÈRITS QUE NO ESTIGUIN CORRECTAMENT DETALLATS EN L'EXCELL ESPECÍFIC FACILITAT EN AQUESTA CONVOCATÒRIA (Document 2).

Els candidats/tes no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada posteriorment als candidats seleccionats.

Darrera actualització: 18.01.2024 | 13:23