Oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal 2022

Aquesta convocatòria inclou les places vacants de la plantilla de funcionaris/àries i personal laboral de l'Ajuntament de Calella, en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Els aspirants hauran de presentar única i exclusivament, els següents documents:

  1. El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la Corporació.
  2. Relació de mèrits al·legats segons el que disposen les bases d’acord amb el model de document facilitat i que es troba a disposició dels aspirants a la pàgina web de la Corporació.
  3. Justificant acreditatiu d’haver abonat a la Tresoreria municipal l’import dels drets d’examen que assenyalin les bases reguladores. Els drets d’examen només es retornaran als aspirants que no hagin estat admesos per causes imputables a l’Ajuntament. La manca de pagament de la taxa o la no acreditació del seu abonament determinarà l’exclusió de l’aspirant.

No seran acceptades les sol·licituds que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de la sol·licitud per a participar en el procés de selecció: Sol·licitud de participació en processos de selecció.

La falta de presentació del document normalitzat de la relació de mèrits “RELACIÓ DE DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS MÈRITS AL·LEGATS” comportarà la no valoració de cap mèrit, ja que el tribunal tan sols valorarà els mèrits relacionats en el document específic i proporcionat per l’Ajuntament de Calella. En cas que aquest document no estigui correctament omplert comportarà la no valoració de la puntuació.

Termini de presentació: del 17/12/2022 al 02/01/2023

Darrera actualització: 14.05.2024 | 11:38

Documents

Edicte admesos i exclosos provisional TÈCNIC/A MITJÀ PROMOCIÓ ECONÒMICA. Data publicació 14/05/24
466,77KB
Edicte admesos i exclosos provisional TÉCNIC/A MITJÀ D'ENSENYAMENT. Data publicació 14/05/24
494,87KB
Edicte admesos i exclosos provisional PSICÒLEG/LOGA. Data publicació 10/05/24
468,38KB
Acta del procés de selecció Of 2a Instal·lacions consergeria manteniment esports - Data publicació 09/05/2024
500KB
Acta del procés de selecció Of 2a Instal·lacions (Museu)-Data publicació 09/05/2024
488,4KB
Acta del procés de selecció Of 2a Jardineria_Consergeria Manteniment (Data publicació 06/05/24)
492,07KB
Acta del procés de selecció Of 1a Instal·lacions Conserge Manteniment (Data publicació 06/05/24)
495,16KB
Acta del procés de selecció Of. 1ª Maquinista (Data publicació 06/05/24)
488,8KB
Acta del procés de selecció Oficial 2ª Pintor (Data publicació 06/05/24)
483,66KB
Acta del procés de selecció Of 2a Instl·lacions Conserge Manteniment (Data publicació 06/05/24)
491,59KB
Acta del procés de selecció TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT (Exp.2022/4647 - Data 19/04/2024)
495,13KB
Edicte admesos i exclosos provisional TECNIC AUXILIAR JOVENTUT
465,41KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a Auxiliar de Joventut pel sistema de concurs
369,34KB
Acta del procés de selecció ENGINYER/A (Exp.2022/4746 - Data 11/04/2024)
501,03KB
Edicte modificació Tribunal Qualificador Peons de Platja
371,74KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL 2 JARDINERIA CONSERGERIA D'ESPORTS
465,17KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL 2 PINTOR
463,35KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL 1 MAQUINISTA
464,17KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL INSTAL·LACIONS CONSERGERIA MANTENIMENT
465,32KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL 1 INSTAL·LACIONS CONSERGERIA MANTENIMENT
466,06KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL 2 CONSERGERIA MANTENIMENT ESPORTS
467,71KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL 2 INSTAL·LACIONS MUSEU
473,38KB
Edicte admesos i exclosos provisional OFICIAL 2 OBRES I MANTENIMENT
468,16KB
Acta del procés de selecció AUXILIAR ADMINISTRATIU/A PER CONCURS-OPOSICIÓ
476,24KB
Comunicat resultat de les proves realitzades el dia 20/02/2024 del procés d'Auxiliar Administratiu per concurs oposició
439,18KB
Comunicat del procés d'auxiliar admnistratiu/va per concurs oposició
324,88KB
Edicte admesos i exclosos i data inici del procés selectiu
449,66KB
Edicte admesos i exclosos i data inici del procés selectiu PEONS DE PLATJA
443,5KB
Edicte admesos i exclosos provisional i data inici procés selectiu ENGINYER/A
442,08KB
Edicte aprovació borsa de treball AUX. ADMINISTRATIU/VA procés de consolidació Llei 20/2021
167,85KB
Acta del procés de selecció AUXILIARS ADMINISTRATIUS
666,04KB
Edicte admesos i exclosos definitiu i data inici del procés selectiu AUX. ADMINISTRATIU
468,69KB
Edicte aprovació borsa de treball ADMNISTRATIU/VA procés de consolidació Llei 20/2021
353,45KB
Acta del procés de selecció ADMINISTRATIUS
530,89KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés 1 plaça d'ADMINISTRATIU
450,63KB
Acta del procés de selecció d'Aux. Adm. Turisme
462,9KB
Acta del procés de selecció d'Aux. Informació Turistica
466,84KB
Acta del procés de selecció MESTRE/A ESCOLA D'ADULTS
459,06KB
Edicte aprovació borsa de treball TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTIC/A procés de consolidació Llei 20/2021
345,51KB
Acta del procés de selecció TECNIC/A AUX. INFORMÁCTIC
470,64KB
Edicte admesos i exclosos definitiu i data inici del procés selectiu Auxiliar Informació Turistica
439,99KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés AUXILIAR ADMINISTRATIU TURISME
438,75KB
Edicte aprovació borsa de treball Agent Cívic procés de consolidació Llei 20/2021
345,6KB
Acta del procés de selecció d'Agent Cívic
494,98KB
Edicte admesos i exclosos definitiu
465KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA
441,82KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés MESTRE/A ESCOLA ADULTS
437,81KB
Edicte aprovació borsa de treball ARQUITECTE/A procés de consolidació Llei 20/2021
343,26KB
Acta del procés de selecció d'una plaça d'Arquitecte
461,38KB
Edicte admesos i exclosos definitiu procés Arquitecte/a i data inici del procés selectiu
437,86KB
Edicte aprovació borsa de treball ECONOMISTA procés de consolidació Llei 20/2021
343,44KB
Acta del procés de selecció d'una plaça d'Economista
462,06KB
Edicte admesos i exclosos definitiu i data inici del procés selectiu d'Economista
439,96KB
Edicte aprovació borsa de treball ARQUITECTE/A TÉCNIC/A procés de consolidació Llei 20/2021
345,84KB
Acta del procés de selecció de dues places d'Arquitecte/a Tècnic/a
474,82KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés Arquitecte/a Tècnic/a
442,48KB
Acta del procés de selecció de tècnic/a categoria de Graduat Social
458,55KB
Edicte admesos i exclosos provisional procés Graduat Social
437,85KB
Calendari realització dels processos selectius d'estabilització
520,82KB
Sol·licitud de participació (Document 1)
85,35KB
MÈRITS PEL SISTEMA DE CONCURS (CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL)
113,5KB
Excel relació mèrits (ESPECIFIC AUX. INFORMACIÓ TURISTICA)
114,5KB
MÈRITS PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ (CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL)
111KB
Anunci bases publicat al DOGC
684,29KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Administratiu pel sistema de concurs
365,12KB
Bases publicades al BOP deu places d'Auxiliar Administratiu pel sistema de concurs
350,04KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Economista pel sistema de concurs
373,19KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Arquitecte_a pel sistema de concurs
369,68KB
Bases publicades al BOP de dues places d'Enginyer_a pel sistema de concurs
382,33KB
Bases publicades al BOP de dues places d'Arquitecte_a Tècnic_a pel sistema de concurs
367,56KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Graduat Social pel sistema de concurs
365,76KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Agent Civic_a pel sistema de concurs
350,14KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a Auxiliar Informàtic pel sistema de concurs
366,82KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a d'Ensenyament pel sistema de concurs
372,38KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Mestre_a d'Escola d'Adults pel sistema de concurs
349,23KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Psicòleg_a pel sistema de concurs
364,98KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Tècnic_a Mitjà de Pormoció Econòmica pel sistema de concurs
354,89KB
Bases publicades al BOP d'una plaça de Responsable Oficina de Turisme pel sistema de concurs
367,91KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Auxiliar Administratiu_va de turisme pel sistema de concurs
364,99KB
Bases publicades al BOP de dues places d'Auxiliar d'Informació Turística pel sistema de concurs
365,38KB
Bases publicades al BOP de diverses places d'agrupacions professionals pel sistema de concurs
389,55KB
Bases publicades al BOP d'una plaça d'Auxiliar Administratiu_va pel sistema de concurs oposició
359,87KB