ERC: Sobre les inversions necessàries en els equipaments esportius de la nostra ciutat

En el ple del 3 d’octubre de 2016 el grup municipal d’Esquerra Republicana vam presentar una moció, que es va acabar aprovant per unanimitat,per demanar a l’equip de govern que es fes una llista que recollís quines inversions calia fer en els diferents equipaments i instal·lacions esportives municipals. La finalitat de fer aquest exercici era poder saber les mancances importants i a partir d’aquí poder programar, en els diferents exercicis pressupostaris, els diners necessaris per anar solucionant de forma planificada aquestes mancances, i fer-ho essent coneixedors del conjunt de necessitats.

La raó principal d’aquesta petició que vam fer era posar ordre al seguit de peticions que els clubs i entitats esportives ens fan arribar, de forma legítima i també regular, en relació a l’estat de les instal·lacions on es practica esport a la nostra ciutat. L’objectiu, per tant, era tenir un mapa clar, públic, i fet amb el conjunt d’entitats esportives.

El govern municipal va recollir aquesta petició i es va contractar –concretament el juliol de 2017- una empresa de consultoria en esport i lleure per tal que fes aquesta radiografia i catàleg de mancances, en base a la realitat que tenim i segons el seu criteri tècnic i professional sobre la matèria. L’encàrrec va ser de fer un Pla d’Equipaments Esportius. A partir d’aquest encàrrec, s’han fet entrevistes al teixit associatiu, als professionals i tècnics de l’Ajuntament, als representants dels grups polítics. I l’anàlisi de tota la informació ha fet possible la proposta que avui tenim sobre la taula. I agraïm al govern l’oportunitat que hem tingut de poder-ne fer el seguiment.

Arribats a aquest punt, però, volem posar de relleu dues qüestions: que aquest Pla d’Equipaments Esportius no és vinculant, és a dir, que serveix com a orientació però en cap cas les inversions del pressupost obligatòriament han d’estar previstes en aquest document. I, en segon lloc, que nosaltres avalem l’estudi en la proposta feta pels propis tècnics de la consultora, sense cap ingerència política. I com a document de treball.

Diem això perquè en les darreres setmanes s’ha produït una circumstància excepcional, i és que una entitat esportiva, el Club Natació Calella, ha presentat una instància demanant que el seu projecte de futur, d’ampliació de les seves instal·lacions, s’inclogui en el Pla. Entenem que es tracta d’una petició legítima, i defensable, tant per part del club com dels partits polítics que formem part del consistori. Però, per respecte a la resta d’entitats i clubs esportius, i de les seves potencials demandes que poden no veure’s recollides en el pla, i per respecte al criteri tècnic de l’empresa que ha elaborat el pla, aleshores el més just és valorar la proposta del Club Natació al marge del pla d’equipaments. Tots els clubs han de tenir les mateixes oportunitats i, aleshores, si acceptem incloure aquesta proposta, arribada a l’ajuntament recentment, quan el pla d’equipaments ja es donava per finalitzat, creiem que hauríem de tornar a obrir una ronda de contactes amb la resta d’entitats, perquè coneguin quines de les seves peticions s’han inclòs i quines no. I incloure les que no hagin quedat recollides, projectes de futur o de creixement dels clubs o entitats que impliquin noves instal·lacions.

I, sempre, sempre, deixar clar que es tracta d’un document de treball elaborat per un agent extern, cosa que li dona objectivitat i rigor metodològic. Com hem dit una mica més amunt, el nostre respecte pel Club Natació que fa una proposta ambiciosa de creixement de la seva activitat que contempla la construcció d’una nova piscina. Però creiem que aquesta proposta, com qualsevol altra que pugui venir de qualsevol altre club o entitat, requereix ser considerada a part. Justament perquè el Pla d’Equipaments ja es donava per tancat i si incloem aquesta proposta entenem que s’està desvirtuant la proposta tècnica elaborada per l’empresa que l’ha fet aportant coneixements tècnics i sectorials específics del món de l’esport d’arreu de Catalunya. 

Darrera actualització: 04.03.2022 | 13:10