Convocatòria d'una plaça d'Agent de Policia per mobilitat horitzontal (Exp. 2022/3780)

Els candidats/ates han de presentar:

  • Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies hàbils. Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en les bases.
  • Currículum vitae de l'aspirant
  • Fotocòpies del DNI i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.
  • Certificació lliurada per l'òrgan competent de l'Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat.
  • Declaració jurada de no estar afectat per cap dels supòsits d'incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
  • Declaració jurada de no haver estat condemnat per cap delicte ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
  • Justificant d'haver abonat els drets d'examen de 18 euros.

Termini de presentació: del 16/12/2022 al 16/01/2023

Darrera actualització: 15.12.2022 | 19:40