Concurs oposició per a la provisió de tres (3) places de Caporal de Policia (Exp. 2022_0042)

Convocatòria per a la provisió de tres places de caporal,  mitjançant el sistema de concurs oposició per promoció interna, categoria de caporal, grup de titulació C, subgrup C2, nivell de destinació N-18, adscrites a l’Àrea de Seguretat i Mobilitat,  vacants a la plantilla de personal funcionari i la creació d’una borsa d’interinitat que tindrà una vigència de dos anys.

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1) i
  • El comprovant de l'abonament dels drets d'examen.

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

Els candidats/ates no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Periode de presentació de candidatures del 13/07/2022 al 09/08/2022

Darrera actualització: 23.03.2023 | 08:27