Consell Municipal de Salut i Serveis Socials de Calella

Concepte

El Consell Municipal de Salut i Serveis Socials (CMSS) és un organisme de participació i consulta amb la finalitat de promoure i canalitzar la reflexió conjunta de l’ajuntament amb les entitats i ciutadans vinculats al sector dels serveis socials i de la salut de les persones que tinguin a veure directament amb la gestió dels recursos per a les persones amb règim d’exclusió social i per aquells grups de població amb major risc de vulnerabilitat.

Funcions

 • Ser l’òrgan de consulta en els processos d’elaboració d’ordenances, reglaments o programes que afectin el sector i en aquells assumptes que tingui especial incidència en aquest.
 • Elaborar propostes i informar en temes transcendents per a la planificació i gestió del sector dels serveis socials i de la salut.
 • Valorar i debatre els elements de proposta que l’Ajuntament de Calella faci en relació amb el sector dels serveis socials i de salut de les persones.
 • Ser el catalitzador de les propostes que en matèria de Política Social i Salut, pugui fer la ciutadania de Calella.
 • Fer el seguiment dels programes i projectes que es duguin a terme en el sector dels serveis socials i de la salut.
 • Constituir la Comissió de Treball que faci aportacions per l’elaboració inicial del Pla de Salut Municipal de Calella. Un cop aprovat, farà el seguiment en aquells aspectes que siguin competència d’aquest Consell municipal.
 • Afavorir la responsabilització dels ciutadans en la mateixa salut, en la salut de la comunitat i en la correcta utilització dels serveis sanitaris.

Composició del ple del Consell

El Ple del Consell: S’integra pels membres següents:

 • Presidència: L’Alcaldessa, qui podrà delegar-la en el regidor amb competència en Salut i/o Política Social.
 • Vocals:
  • Els regidors/res de Salut i/o Política Social.
  • Un representant de cada partit polític amb representació municipal no necessàriament regidor.
  • Un tècnic municipal de Salut.
  • Un tècnic municipal de Política Social.
  • Un representant del professorat de cadascuna de les escoles de primària de Calella.
  • Un representant del professorat de l’Institut i de cadascuna de les escoles de secundària de Calella.
  • Un representant de cadascuna de les Llars d’infants de Calella.
  • Un representant dels metges del CAP de Calella.
  • Un representant dels metges de l’hospital Sant Jaume.
  • Un representant d’infermeria de l’hospital.
  • Un representant dels Serveis Socials de l’hospital.
  • Un representant del Centre Mèdic Creu Groga.
  • Un representant de cada Residència Geriàtrica de Calella.
  • Un representant de Creu Roja de l’Alt Maresme.
  • Un representant de Càritas Parroquial de Calella.
  • Un representant de les associacions de veïns de Calella registrades a l’ajuntament.
  • Un representant de cadascuna de les entitats que figuri en el Registre Municipal d’Entitats o que tinguin representació a Calella i que realitzin actuacions i programes en el camp de la salut o de benestar social:
 1. Associació de voluntaris i amics de l’hospital de Calella.
 2. Oncolliga Calella.
 3. Associació maresmenca ICTUS Calella
 4. Associació de familiars d’Alzheimer.
 5. Maresme ELA Calella.
 • Aquelles persones que, a títol individual i per la seva vàlua en l’àmbit de la Salut o dels Política Social, siguin designades pel Ple de la Corporació.
 • Secretaria: el Secretari de l’Ajuntament o persona en qui delegui (amb veu però sense vot), que aixecarà acta de les reunions.

Actes

Darrera actualització: 17.08.2021 | 09:21