Consell Municipal de Mobilitat

Concepte

El Consell Municipal de Mobilitat és un organisme per a la participació ciutadana en les matèries de competència municipal que afectin de forma directa o indirecta el seu funcionament; el seu àmbit d’actuació és la ciutat de Calella.

Funcions

 • Rebre informació prèvia de les propostes d’acords municipals que afectin la mobilitat de ciutat de Calella, com ara:
 • Canvis de sentit de la circulació; modificacions en itineraris i parades dels transports públics; restriccions del trànsit; ampliació, reducció o regulació dels espais d’estacionament; creació o ampliació de les zones de vianants i eixos cívics, etc.
 • Temes relacionats amb la gestió de tot tipus de mesures circulatòries.
 • Campanyes de sensibilització i d’educació en seguretat viària i de conscienciació en l’ús responsable del vehicle privat.
 • Fer propostes a l’Ajuntament per la millora de la circulació i el transport i la mobilitat en general.
 • Aquestes propostes seran canalitzades a través de les regidories corresponents.
 • Emetre informes i dictàmens en matèria de mobilitat quan ho demani el President del Consell o a petició d’un terç dels membres del Consell.
 • Canalitzar les opinions i els suggeriments de particulars i entitats calellenques, en l’àmbit de la mobilitat.

Composició

Seran membres del Consell Municipal de Mobilitat:

 • President. El Regidor de Mobilitat per delegació de l’Alcaldessa.
 • El Regidor de Governació.
 • El Regidor de Medi Ambient.
 • El Regidor de Turisme.
 • El Regidor d’Educació.
 • Un representant per cada Grup municipal constituït.
 • Un representant de l’empresa pública GESTVIA.
 • Dos representants de les Associacions de Veïns de Calella.
 • Un representant de cadascuna de les Associacions de Comerciants.
 • Un representant del Gremi d’Hostaleria.
 • Un representant de les Agències de viatges.
 • Un representant dels repartidors de mercaderies.
 • Un representant de les empreses d’autocars.
 • Un representant dels Gremis Industrials.
 • Un representant de la Fundació RACC.
 • Un representant dels taxistes.
 • Un representant dels Bombers.
 • Un representant del consorci del Transport Sanitari.
 • Un representant del GIMM (Grup d’Invàlids de Mataró i el Maresme).
 • Un representant de cadascuna de les empreses concessionàries dels serveis de Transports públics locals. (carrilet).
 • Un representant de cadascuna de les empreses de transports públics supramunicipals amb servei al municipi (RENFE I ASSER Barcelona-bus).
 • Un representant dels moviments impulsors de l’ús de la bicicleta.
 • Dues persones de reconegut prestigi, de lliure designació per part del Sra. Alcaldessa.

Assistents amb veu però sense vot:

 • Tècnic de l’Àrea d’Urbanisme.
 • Cap de la Policia Local.
 • Un tècnic en mobilitat que farà les funcions de secretari del Consell.

La vigència dels nomenaments serà fins al final del mandat polític municipal.

Les persones designades per raó del seu càrrec, ho seran mentre l’ocupin.

Els vocals nomenats per entitats podran ser substituïts per les mateixes entitats abans de finalitzar el termini.

Actes

Darrera actualització: 17.08.2021 | 09:01