Consell Municipal de Medi Ambient

Concepte

El Consell Municipal de Medi Ambient es crea adscrit a l'àrea Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals de l’Ajuntament de Calella per tal d’assessorar, promoure activitats i actuar en favor del Medi Ambient.

L’àrea d’actuació del Consell és el municipi de Calella, en el seu àmbit ecològic.

El Consell Municipal de Medi Ambient no serà vinculant per als partits polítics i/o regidors de l’àrea.

El Medi Ambient ens ve definit per: conjunt de condicions ambientals que constitueixen el marc on s’esdevé l’existència d’un ser viu o d’una comunitat. El medi comprèn tots els factors que influeixen en el desenvolupament d’un organisme, llevat del factor genètic.

Funcions

 • Informar i assessorar sobre les línies prioritàries en matèria d’actuació, educació, conservació, sensibilització, prevenció i legislació en el medi ambient.
 • Estudiar i assessorar sobre els problemes que afecten el medi ambient, en tots els seus nivells.
 • Coordinar totes les accions que parteixin d’iniciatives de diferents entitats, persones físiques o del mateix Consell, encaminades a la conservació i protecció del medi ambient.

El Consell podrà rebre i escoltar les qüestions i suggeriments fets per les persones o grups sobre tot tipus de tema mediambiental, així com proposar la confecció d’estudis o treballs d’investigació o impacte a experts en la matèria.

Composició

 • President: l’Il·lma Sra. Alcaldessa. 
 • Vicepresident: Regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals.
 • Vocals: Seran persones nomenades per la Presidència, ja sigui a proposta dels organismes i entitats del municipi, com també aquelles altres que la Presidència estimi oportú pel seu especial interès per temes ambientals.
 • D’altra banda, el Consell també podrà proposar a la Presidència el nomenament de vocals. Es procurarà que sigui equiparable el nombre de vocals d’organismes i entitats amb el nombre de persones físiques individuals.
 • Secretari: serà un membre del departament de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals.

El Consell Municipal de Medi Ambient estarà compost per un màxim de 30 membres.

Els nomenaments seran per quatre anys, i seran reelegibles.

En qualsevol cas, els nomenats cessaran automàticament del seu càrrec quan cessi el president, o bé quan venci el mandat quadriennal dels membres de la corporació municipal. També podran ser cessats per la Presidència.

Es proposa com a equip bàsic de vocals per integrar el Consell Municipal de Medi Ambient de Calella, un representant de les entitats que s’anomenen a continuació:

 1. Agrupació Sardanista
 2. Asociación Ecuatorianos de Calella
 3. Associació Africana Moussa Molo
 4. Ass. Gent de Barri de Pequin
 5. Ass. veïns de la plaça Catalunya
 6. Ass. Amics de Calella
 7. Ass. Cívica Capaspre
 8. Ass. d'Amics dels Animals
 9. Ass. de Pagesos i Propietaris Agraris de Calella
 10. Ass. de veïns i comerciants del carrer Jovara  
 11. Ass. de veïns Parc de Calella La Granja
 12. Ass. veïnat Sant Quirze
 13. Càmping botànic Bonavista
 14. Càritas
 15. CDC
 16. Club esportiu subaquàtic Calella
 17. Club pesca esportiva
 18. Col·legi Dr. Salicrú
 19. Col·legi Escola Pia
 20. Col·legi Minerva
 21. CUP
 22. ERC
 23. Escoles Freta
 24. Foto Film Calella
 25. Grup Pa, Vi i Moltó
 26. Hotel Racó d'en Pepe
 27. ICV-EUIA
 28. IES Bisbe Sivilla
 29. Junta del centre excursionista Calella
 30. Policia municipal
 31. PP
 32. PSC
 33. Societat de caçadors de Calella
 34. TV Calella
 35. VAMMA
 36. Veïns del Rierany dels Frares
 37. Voluntaris de l'ADF

Actes

Darrera actualització: 17.08.2021 | 08:57