Consell Municipal de la Solidaritat de Calella

Concepte

És un òrgan consultiu i de participació que permet recollir l’opinió de les persones i entitats relacionades amb aquest camp, proposar línies conjuntes d’actuació i fer un seguiment de la política que es porta a terme des de l'àrea de Política Social i Solidaritat de l’Ajuntament de Calella.

Funcions

 • Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament en matèria de Solidaritat i Cooperació internacional i alhora rebre informació prèvia de les propostes i acords municipals que facin referència a aquests temes.
 • Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament la proposta de distribució dels recursos que aquest destini en el pressupost anual al Fons de Solidaritat.
 • Promoure la participació i l’actuació coordinada amb els ciutadans, les entitats, centres d’ensenyament i tots els agents relacionats amb aquest camp per difondre la solidaritat com a element imprescindible per aconseguir la pau i l’estabilitat social.
 • Analitzar i estudiar actuacions davant de situacions d’injustícia que es viuen a Calella i a la resta del món.
 • Participar en altres organismes municipals, per a analitzar-ne les seves implicacions en els aspectes socials.
 • Elaborar un pla de treball del Consell amb una previsió anual i fer-ne una revisió al final de l’exercici.
 • Propiciar mitjans de debat i reflexió proposats per les persones i entitats membres en forma de xerrades, col·loquis, exposicions...
 • Denúncia dels costums socials contraris als drets humans, així com donar suport a les campanyes que en aquest sentit portin a terme altres organismes municipals o supramunicipals.
 • Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats a cada finalitat.
 • Donar suport a les iniciatives que duguin a terme les ONGs locals i entitats solidàries presents al Consell.
 • Treballar l’agermanament amb poblacions del Sud.

Composició

 • Un representant de l’equip de govern essent el més indicat el regidor/a de Serveis Socials i Solidaritat.
 • Representants dels grups polítics amb secció local al municipi.
 • Representants de les ONGs solidàries amb representació local que hauran de complir:
  • Contemplar en els seus objectius estatutaris la solidaritat i cooperació internacional.
  • Ser un grup local consolidat.
  • Estar registrat com a entitat al registre municipal d’entitats o al Registre de la Generalitat.
 • Un representant del professorat de cada centre d’educació primària i secundària de la població a proposta dels Consells Escolars respectius.
 • Representants d’altres entitats que, no treballant directament en el camp de la solidaritat porten a terme accions que hi estan relacionades.
 • Un representant del Pla Intermunicipal d’Immigració de l’Alt Maresme.
 • Persones que no pertanyen a cap de les entitats esmentades anteriorment però que a causa de la seva trajectòria personal és interessant que en formin part a proposta dels mateixos membres del Consell.

Actes

Darrera actualització: 17.08.2021 | 08:51