Consell Municipal de Cultura

Concepte 

Es crea, adscrit a l'àrea de Ciutadania i Cultura de l’Ajuntament de Calella, el Consell Municipal de Cultura, per tal d’assessorar, promoure activitats i actuar a favor de la dinamització cultural de Calella.

Funcions

  • Informar i assessorar sobre les línies prioritàries en matèria de promoció, suport i foment de la cultura.
  • Estudiar i assessorar sobre els problemes que afecten la Cultura, en tots els seus nivells.
  • Coordinar totes les accions que parteixin d’iniciatives de diferents entitats, persones físiques, o del mateix Consell, en matèria cultural.
  • El Consell podrà rebre i escoltar les qüestions i suggeriments fets per les persones o grups, sobre tot tipus de temes culturals.

Composició

  • President: L’Il·lma. Alcalde
  • Vicepresident: Regidor de Ciutadania i Cultura.
  • Vocals: Seran persones nomenades per la Presidència, ja sigui a proposta dels organismes i entitats del municipi, com també aquelles altres que la Presidència estimi oportú pel seu especial interès per a temes culturals.
  • D’altra banda, el consell també podrà proposar a la Presidència el nomenament de vocals.
  • Es procurarà que sigui equiparable el nombre de vocals d’organismes i entitats amb el nombre de persones físiques individuals.
  • Secretari: Ho serà el de la Corporació Municipal.

El Consell Municipal de Cultura estarà compost per un màxim de 30 membres.

Actes

Darrera actualització: 05.10.2023 | 16:44