Consell Municipal d'Economia, Turisme i Ciutat

Concepte

El Consell d’Economia, Turisme i Ciutat de Calella (CETC) és un òrgan de participació, reflexió i de consulta amb l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques en els àmbits econòmics i socials de la ciutat.

Funcions

 • Conèixer els criteris principals del pressupost municipal, a més rebre informació regular del conjunt d’iniciatives i actuacions municipals.
 • Conèixer i debatre els projectes locals de planificació de la formació professional i de les polítiques actives d’ocupació, de les grans actuacions i projectes de transformació de la ciutat, així com dels convenis i acords amb altres institucions sobre promoció social, econòmica i territorial, i de la creació de mecanismes especials per a la seva gestió.
 • Analitzar, promoure debats i elaborar propostes a l’Ajuntament de Calella, en qüestions d’àmbit socioeconòmic d’interès per a la ciutat i que fomentin la millora de l’acció política en general, sense que això comporti la substitució de les responsabilitats inherents als òrgans col·legiats o individuals que en són responsables.
 • Promoure accions orientades a la millora de la vida econòmica, social i ciutadana de Calella, canalitzades a través de les regidories corresponents qui en faran l’estudi de viabilitat i en promouran, si escau, la seva actuació i/o aplicació.
 • Establir relacions i col·laboracions amb altres òrgans de participació de l’Ajuntament de Calella, com poden ser altres consells municipals.
 • Emetre i sol·licitar informes i dictamens en les matèries que li són pròpies, quan ho demani el President del Consell o a petició de la majoria simple.
 • Debatre les opinions i els suggeriments de particulars i entitats calellenques, en els àmbits que li són propis.

Composició

El Consell d’Economia, Turisme i ciutat està constituït per:

 • l’alcalde que n’ostenta la presidència i per:
 • Grup I: 11 representants: 1 per cada partit polític amb representació municipal, 1 representant del Consell del Pla d’Acció Local per a la millora de la competitivitat turística de Calella, i la resta representants municipals designats per l’alcaldia.
 • Grup II: 12 representants del teixit empresarial de Calella.
  • Representants de les organitzacions empresarials de Calella, proposats per les seves organitzacions. Són designats per l’alcaldia prèvia consulta als grups municipals, empreses que no disposin d’associacions i gremis que els representi a Calella així com empreses, gremis o associacions d’abast comarcal, que pel seu àmbit d’actuació i/o activitat econòmica es consideri oportú incorporar en aquest grup.
   Els sectors econòmics que integren aquest grup són:
  • Noves tecnologies i innovació: 1
  • Esport, salut i benestar: 2
  • Turisme i oci: 4
  • Medi ambient: 1
  • Educació, recerca: 1
  • Comerç i restauració`: 2
  • Indústria i Construcció: 1
 • Grup III: 12 Representants del teixit social de Calella
  En representació de les agrupacions sindicals: 2. En representació dels consells municipals de participació: 6 (1 Consell d’Esport, 1 Consell de Cultura, 1 Consell Escolar, 1 Consell de Convivència i Participació, 1 Consell de Solidaritat, 1 Consell de Medi Ambient). En representació de la vida política, cívica, cultural, professional, territorial i social de Calella a designar per l’alcaldia prèvia consulta als grups municipals: 4.

Els membres del Consell s’han de nomenar per acord del Ple de la Corporació.

Observadors

El president/a del Consell, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels vocals/membres poden convidar a persones no membres del Consell, en consideració al tema, al seu grau de coneixement o a la seva aportació tècnica o professional sobre alguna de les qüestions a tractar. Tenen veu, però sense vot.

Renovació

La vigència dels nomenaments són fins al final del mandat polític municipal.

Els vocals nomenats per entitats poden ser substituïts per les mateixes entitats abans de finalitzar el termini.

Actes

Darrera actualització: 12.01.2023 | 12:51