Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús

La convocatòria d’enguany es divideix en 2 períodes, el primer per els joves fins a 35 anys i el segon per la resta de sol·licitants. Les sol·licituds es tramitaran, prioritàriament de manera telemàtica al web de l’Agència Catalana d’Habitatge, o al portal de tràmits del web de l’Ajuntament de Calella.

En data 13/03/2023 s’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

 3 Persones destinatàries

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a la data de publicació de la convocatòria corresponent, a més de complir amb els requisits que estableix la base reguladora 4, es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Tinguin 65 anys o més.

b) Tinguin 35 anys o menys.

c) Tinguin de 36 a 64 anys.

 5 Ingressos computables

5.1 En el supòsit de persones incloses en les lletres a) i c) de la base reguladora 3 (tinguin 65 anys o més o tinguin de 36 a 64 anys), es tindran en compte els ingressos computables de la unitat de convivència.

En el supòsit de persones incloses en la lletra b) de la base reguladora 3 (tinguin 35 anys o menys), els ingressos es computen de la següent forma:

 • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant.
 • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió i
 • Únicament un d'ells sol·liciti aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals del sol·licitant.
 • En el supòsit que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l'únic titular del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.

Els ingressos computables per obtenir la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2021, estan constituïts per l’import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació de la convocatòria tinguin 65 anys o més (LG) o que tinguin de 36 a 64 anys (LM) s’iniciarà l’11 d’abril de 2023 i finalitzarà el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Cal aportar:

 • • Sol·licitud
  • DNI de tots els membres de la unitat de convivència
  • Llibre de família
  • Contracte de Lloguer + INCASÒL (pagament fiança)
  • SEPA / Certificat de titularitat bancari
  • Sentència de separació o divorci / conveni regulador de la pensió d’aliments, si escau.
  • Tots els rebuts fins la data de presentació
  • Rebuts domiciliats, transferència Bancària, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
  • No s’acceptaran rebuts de pagaments manuals entre particulars.

  - En cas de NO ACCEPTAR LA CONSULTA TELEMÀTICA per part de l’administració caldrà presentar de tots els membres de la unitat familiar:

  - Certificat d’empadronament actualitzat.
  - Carnet de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
  - Certificat de discapacitat, si s’escau.
  - Certificat conforme no es té cap deute amb L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
  - Dades sobre la propietat d'habitatges (Registre de la Propietat i Cadastre)
  - JUSTIFICANT DELS INGRESSOS de tota la unitat de convivència major de 16 anys:
  - Informe de la vida laboral
  - Declaració d’IRPF o Certificat d'imputacions, si no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
  - Certificat de renda garantida de ciutadania, si s’escau.
  - Certificat de l'ingrés mínim vital, si s’escau.
  - Certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si s’escau.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  En cas de necessitar suport a la tramitació de la sol·licitud, es podrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Habitatge al telèfon 937663100 o bé al correu oficinahabitatge@calella.cat

Darrera actualització: 28.03.2023 | 12:59