Preinscripcions escolars a l'Escola Bressol Municipal El Carrilet 2023/2024

Places ofertades:

- Nascuts any 2021 → 20 places

- Nascuts any 2022 → 31 places

- Nascuts any 2023 →   8 places

Presentació de sol·licitud telemàtiques:

  • Dins el període del 8 al 19 de maig (es consideraran nul·les les sol·licituds presentades anteriors a aquest període. Les presentades posteriors al període, es classificaran com a fora de termini)
  • Mitjançant el correu: transachsam@calella.cat
  • S’ha d’adjuntar el model de preinscripció (disponible a la web com a document adjunt), i la documentació acreditativa corresponent . La necessària en tots els casos i la justificativa si s’al·leguen criteris de puntuació (la documentació pot ser en format escanejat o fotografiat nítidament).
  • Aquesta sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada amb l’enviament d’un correu per part de l’escola justificant la recepció de la sol·licitud, així com també l’assignació d’un número de preinscripció que serà el codi d’identificació personal durant tot el període de preinscripció.

Presentació de sol·licituds físiques  

  • Per tal d’una millor organització i evitar esperes, cal demanar cita prèvia mitjançant el correu: transachsam@calella.cat o el telèfon: 93766097
  • Lloc: Escola Bressol (c/ Sant Jaume, 341-345)
  • Dies: del 8 al 19 de maig.
  • No serà possible visitar les instal·lacions.

Notes importants:

- Tal com marca la llei, per poder participar en la preinscripció cal que l’infant tingui com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.

- Si hi ha dubtes a la vostra documentació, no hi ha inclòs el que es demana o és entregada fora de termini  (abans del dia 8 o després del 19 de maig), la preinscripció o puntuació es donarà per nul·la.

Calendari

- Presentació de sol·licituds: del 8 al  19 de maig.

- Publicació de les llistes de sol·licituds amb  la puntuació provisional: 1 de juny.

- Termini per presentar reclamacions (per si es detecta alguna anomalia en el barem  assignat segons documentació presentada correctament) : del 2 al 8 de juny.

- Sorteig de desempat: 9 de juny.

Si hi ha situació d’empat, a les famílies afectades se les informarà de l’hora i lloc mitjançant el correu electrònic de contacte facilitat en la sol·licitud de preinscripció.

 - Publicació de les llistes definitives: 15 de juny.

→ Període de matriculació del 16 al 22 de juny de 2023

 No es podrà matricular cap infant que no estigui degudament vacunat (vacunes sistemàtiques), si no és per causes mèdiques.

 S’informarà del procés i documentació de matrícula, en acabar el procés de preinscripció.

Si no es formalitza  la matrícula en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

Procés:

Un cop recollides totes les sol·licituds i després de finalitzar el termini de presentació, el centre fa el recompte del nombre de sol·licituds rebudes. Si aquestes superen el nombre de places escolars disponibles en el centre, les sol·licituds s'ordenen en funció dels criteris prioritaris de puntuació. 

A continuació podeu consultar la documentació que cal presentar i quins són aquests criteris.

Documentació necessària que cal presentar:

En tots els casos

- Sol·licitud de preinscripció

- Certificat electrònic de la inscripció de naixement, llibre de família o altres documents relatius a la filiació (en el cas del llibre de família, adjuntar  el full de l’infant que es preinscriu i full dels pares, mares o tutors/es)

- DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

En cas que s'al·legui algun/s d’aquests CRITERIS PRIORITARIS  de puntuació: Termini: del 8 al 19 de maig (ambdós dies inclosos)

Puntuació

Criteri prioritari

Documentació justificativa

50 punts

Existència de germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció)

No és necessària

 

30 punts

o

20 punts

Només es pot al·legar un dels dos casos
 

Viure a Calella o Si  no es viu  però es treballa a Calella

Adreça actualitzada al DNI o caldrà sol·licitar certificat de convivència

Certificat d'empresa o fotocòpia de l’ última nòmina amb adreça a la ciutat. En cas d’autònoms, el darrer rebut d’autònoms i constatació d’adreça de la ciutat.

15 punts

Ser beneficiari de l’ajut de la renda

garantida de ciutadania

Document expedit pel SOC (Servei Català d’Ocupació)

15 punts

 

Condició laboral activa dels dos progenitors o tutors al càrrec 
(o un, només  en el cas de famílies
monoparentals)

Última nòmina o certificat d'empresa. 
En el cas dels autònoms,  el darrer rebut d'autònoms. 

En cas que s'al·legui algun/s d’aquests CRITERIS COMPLEMENTARIS (només es sumen en el cas d’empat a la puntuació anterior):

Puntuació

Criteri complementari

Documentació justificativa

15 punts

Discapacitat igual o superior 33% de l'alumne/a, pare/mare  o germans/es

Certificat de discapacitat de la persona

10 punts

Pare o mare treballen al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció)

No és necessària

10 punts

Família nombrosa

Títol de família nombrosa

10 punts

Família monoparental

Títol de família monoparental

10 punts

Presentar la preinscripció per més d’un fill/filla

Es justifica amb el certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de família (que ja es presenta en tots els casos)

10 punts

Situació d’acolliment familiar

Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

10 punts

Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

Sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels Serveis Socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emat la Subdireccion General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri d’Interior

Si després de l'aplicació d'aquests criteris subsisteix la situació d'empat, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, d'acord amb el procediment establert pel Departament d’Educació.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la resolució de preinscripció i matriculació del curs 2023-2024, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Cal aportar:

Escola Bressol Municipal El Carrilet

c. Sant Jaume, 341 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 660 971
Adreça electrònica: transachsam@calella.cat
Horari:  
de 08.00 a 18.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 31.05.2023 | 10:01