Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

És el procediment administratiu per concedir la llicència a establiments oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives compreses a l’annex I del Decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives .

EXEMPLES: espectacles cinematogràfics, espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament superior a 150 persones (bar musical, discoteca, teatre, sala de ball, sala de festes, sala de concert, karaoke).

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’Ordenança Fiscal 3-14.
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu

Documentació a aportar

Quan es dóna resposta:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada i la persona sol·licitant podrà interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que sigui procedent.

El termini per resoldre quedarà suspès en els casos previstos a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els establiments subjectes a Llicència Municipal d'establiments oberts al públic se sotmetran a un control inicial abans de l'inici de l'activitat.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular o el seu representant

Es pot sol·licitar durant tot l'any.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic.

  2. Projecte Bàsic amb la descripció de l’activitat i una memòria ambiental, signats per tècnic competent (3 exemplars).

  3. Memòria de prevenció i protecció contra incendis, signada per tècnic competent.

  4. Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària

  5. Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.

  6. Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.

  7. Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d'acord amb la legislació.

  8. Declaració responsable on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.

  9. Justificant de pagament.

 • Documentació addicional (a presentar, si escau)

  a) Per aquelles activitats incloses als annexos de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i/o normativa que la modifiqui o desenvolupi, cal:

  Informe favorable del Servei de Prevenció d’Incendis.
  Acta de comprovació favorable emesa per una Entitat Col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendi.

  b) El Pla d’Autoprotecció, per aquelles activitats incloses al Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció (Decret 82/2010).

  c) En cas d’establiments alimentaris, cal presentar el full de declaració sanitària.

  d) En cas que el local disposi d’equip de climatització, cal indicar la situació de la unitat exterior als plànols. Els aparells d’aire condicionat s’han de col·locar preferentment a la coberta retirats un mínim de 1,50 m de la línia de façana. Les instal·lacions de climatització de potència inferior a 10 kW, sempre que la temperatura de flux d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de l’entorn, la unitat exterior s’haurà d’instal·lar a una alçada superior a 2,2 m respecte de la rasant del carrer i sense que sobresurti del nivell de façana.

  e) En cas que s’instal·li un rètol cal presentar la instància específica

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 11:20

Enllaços