Comunicació de canvi de nom d’activitats

Per efectuar un canvi de nom d’una activitat existent i en funcionament, cal que el transmitent i l’adquirent en comuniquin la transmissió del títol habilitant, prèviament a l'Ajuntament.

Prèviament a formalitzar la comunicació, cal haver obtingut la preceptiva llicència d'obres per adequar l'activitat.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’Ordenança Fiscal 3-14.
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

 

Quan es dóna resposta:

Un cop efectuada la comunicació es pot iniciar l’exercici de l’activitat, sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular i/o el seu representant legal.

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  - Model de canvi de titularitat de l’activitat i declaració responsable.
  - Justificant de pagament.

 • Documentació addicional (a presentar, si escau)

  - En cas que s'efectuïn obres al local, cal sol·licitar la llicència d'obres corresponent.
  - En cas que hi hagi modificacions respecte a la llicència concedida cal actualitzar-la presentant una memòria i plànols justificant el compliment normatiu dels canvis efectuats.
  - En cas que s'instal·li un equip de climatització, cal indicar la situació de la unitat exterior als plànols. Els aparells d'aire condicionat s'han de col·locar preferentment a la coberta retirats un mínim de 1,50 m de la línia de façana. Les instal·lacions de climatització de potència inferior a 10 kw, sempre que la temperatura de flux d'aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de l'entorn, la unitat exterior s'haurà d'instal·lar a una alçada superior a 2,2 m respecte de la rasant del carrer i sense que sobresurti del nivell de façana.
  - En cas d'establiments alimentaris, cal presentar el full de declaració sanitària.
  - En cas que l'activitat estigui afectada per Pla Especial d'Usos dels Establiments en Planta Baixa de l'Àrea d'Especial Regulació d'Oficines (AERO) i dels Establiments Comercials de l'Àrea d'Especial Regulació Comercial (AERC) del centre de Calella, cal presentar l'informe favorable de la regidoria de Comerç.
  - En cas que s'instal·li un nou rètol cal presentar la instància específica. El Text haurà de complir amb la llei de Política lingüística que determina la senyalització i els cartells d'informació de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser redactats almenys en català.
  - Si fos el cas, la documentació complementària de la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

  En aquells documents presentats per professionals i en que no sigui obligat el visat s'haurà de presentar:
  - El certificat col·legial, en cas que no s’hagi aportat anteriorment.
  - Una declaració jurada segons model.

 • Comunicació de canvi de nom d'activitats existents

Canals de tramitació:

 • Presencial

  IMPRESCINDIBLE CITA PRÈVIA. Per sol·licitar-la caldrà accedir al tràmit relacionat al peu.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 31.07.2023 | 12:35