Procés de selecció per a creació d'una borsa de treball d'Educadors/res d'Escola Bressol (Exp. 2024/295)

 

L’objecte d'aquestes bases és regular el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball amb caràcter temporal, per a cobrir necessitats d’empleats de la categoria d’educador/res d’escola bressol, grup C, subgrup C1, en règim laboral i/o funcionarial, amb destinació al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calella, amb les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calella i que tindrà una vigència de dos anys.

El termini per presentació de les sol·licituds és de VINT (20) dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Termini de presentació del 14/02/2024 al 04/03/2024

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  1. El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la corporació.
  2. DNI/NIE.
  3. Certificat de coneixements de nivell de català (certificat C1) o d’aquells certificats, títols o diplomes que la normativa vigent reconeix com a equivalents.

No seran acceptades les sol·licituds que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de la sol·licitud per a participar en el procés de selecció: Sol·licitud de participació en processos de selecció i la resta de documentació especificada anteriorment.

Darrera actualització: 15.02.2024 | 12:50