Convocatòria plaça D’OFICIAL SEGONA CEMENTIRI (OBRES I MANTENIMENT) CONCURS OPOSICIÓ (EXP. 2022/3435)

BASES REGULADORES PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES D'OFICIAL 2ª CEMENTIRI (OBRES I MANTENIMENT , MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE,  INCLOSA A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL I LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT QUE TINDRÀ UNA VIGÈNCIA DE DOS ANYS

Termini de presentació: durant el termini de 20 hàbils des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), 04/06/2023 al 03/07/2023 ambdós inclosos.

Els aspirants hauran de presentar, única i exclusivament, els següents documents:

  1. El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la Corporació, amb indicació de la plaça a la qual es participa.
  2. Relació de mèrits al·legats segons el que disposen les bases d’acord amb el model de document facilitat i que es troba a disposició dels aspirants a la pàgina web de la Corporació.
  3. Justificació del pagament de les taxes d’examen. 18 EUROS.
  4. Curriculum vitae.
  5. Copia del DNI/NIE

Termini de presentació: del 04/06/2023 al 03/07/2023 ambdós inclosos.

No seran acceptades les sol·licituds que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de la sol·licitud per a participar en el procés de selecció: Sol·licitud de participació en processos de selecció.

La falta de presentació del document normalitzat de la relació de mèrits “RELACIÓ DE DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS MÈRITS AL·LEGATS” comportarà la no valoració de cap mèrit, ja que el tribunal tan sols valorarà els mèrits relacionats en el document específic i proporcionat per l’Ajuntament de Calella. En cas que aquest document no estigui correctament omplert comportarà la no valoració de la puntuació.

Darrera actualització: 22.05.2024 | 12:57